Susie S1001 Zaawansowany fantom do opieki przedszpitalnej oraz pielęgniarskiej

Kod produktu: S1001.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawan­so­wany fan­tom pacjenta doro­słego, z bez­prze­wo­do­wym zasię­giem aż do 100 m, i pracą na wewnętrz­nym aku­mu­la­to­rze liczącą do 4 godzin bez koniecz­no­ści łado­wa­nia. Umoż­li­wia pro­wa­dze­nie sze­regu zabie­gów i badań dia­gno­stycz­nych: osłu­chi­wa­nie szme­rów odde­cho­wych i serca z przodu klatki pier­sio­wej, zgłęb­ni­ko­wa­nie, cew­ni­ko­wa­nie z wypły­wem płynu, pie­lę­gna­cję kolo­sto­mii i ile­osto­mii, wyko­na­nie lewa­tywy, bada­nie piersi oraz bada­nie gine­ko­lo­giczne (w zesta­wie macice kobiety będą­cej w ciąży oraz przodo- i tyło-zgięte, szyjki macicy kobiety zdro­wej oraz z nie­pra­wi­dło­wo­ściami). Fan­tom współ­pra­cuje ze sprzę­tem kli­nicz­nym (pomiar EKG., defi­bry­la­cja).

Opis produktu

Zaawan­so­wany fan­tom Susie S1001 jest ide­al­nym narzę­dziem szko­le­nio­wym do nauki opieki przed­szpi­tal­nej i pie­lę­gniar­skiej. Dzięki bez­prze­wo­do­wej pracy do 100 m oraz wewnętrz­nym aku­mu­la­to­rom i kom­pre­so­rom umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie sce­na­riu­szy pra­wie we wszyst­kich śro­do­wi­skach. Dzięki moż­li­wo­ści wyko­na­nia bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się zdrowe szyjki macicy oraz ze zmia­nami, macice kobiety będą­cej w ciąży oraz przodo- i tyło zgięte) oraz bada­nia piersi (jedna zawiera zmiany) ist­nieje moż­li­wość roz­sze­rze­nia sce­na­riu­szy o opiekę położ­ni­czą oraz onko­lo­giczną.

Moż­li­wość wen­ty­la­cji dodat­nim ciśnie­niem, defi­bry­la­cji rze­czy­wi­stą ener­gią, pośred­niego masażu serca, intu­ba­cji oraz wyko­ny­wa­nie iniek­cji czy­nią z Susie S1001 ide­alne narzę­dzie do prze­pro­wa­dza­nia sce­na­riu­szy z opieki przed­szpi­tal­nej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych
 • prze­pro­wa­dza­nie wen­ty­la­cji
 • zakła­da­nie rurek dotcha­wi­czych i masek krta­nio­wych
 • osłu­chi­wa­nie szme­rów odde­cho­wych (pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych)
 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca i satu­ra­cji
 • wyko­ny­wa­nie defi­bry­la­cji i pośred­niego masażu serca
 • pomiar ciśnie­nia oraz bada­nie tętna
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji (dożylne, domię­śniowe)
 • zgłęb­ni­ko­wa­nie
 • cew­ni­ko­wa­nie żeń­skie i męskie z wypły­wem płynu
 • opieka nad kolo­sto­mią i ile­osto­mią
 • wyko­ny­wa­nie lewa­tywy
 • bada­nie piersi
 • pro­ce­dura pod­czas bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego
 • opieka nad pacjentką będącą we wcze­snej ciąży
 • bada­nie fizy­kalne obrzęku języka i gar­dła
 • nauka pro­wa­dze­nia pra­wi­dło­wej dia­gno­styki
 • ana­liza i wycią­ga­nie wnio­sków ze wska­zań apa­ra­tury moni­to­ru­ją­cej pacjenta

Funk­cje:

OGÓLNE

 • peł­no­po­sta­ciowy fan­tom przed­sta­wia­jący doro­słą kobietę
 • cał­ko­wi­cie bez­prze­wo­dowy; w pełni respon­sywny pod­czas trans­portu
 • moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego ste­ro­wa­nia do 100 metrów
 • reali­styczna rucho­mość sta­wów

NEUROLOGIA

 • głos emi­to­wany z gło­śnika (różne odgłosy uru­cha­miane przez instruk­tora)
 • moż­li­wość nagry­wa­nia wła­snych odpo­wie­dzi gło­so­wych
 • prze­sy­ła­nie głosu instruk­tora jako głosu symu­la­tora

DROGI ODDECHOWE

 • bez­przy­rzą­dowe udroż­nie­nie dróg odde­cho­wych (odchy­le­nie głowy, wysu­nię­cie żuchwy)
 • moż­li­wość intu­ba­cji przez nos i usta
 • wen­ty­la­cja przez maskę twa­rzową z uży­ciem worka samo­roz­prę­żal­nego
 • zakła­da­nie rurek dotcha­wi­czych (intu­ba­cyjna i tra­che­osto­mijna) i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji
 • zakła­da­nia masek krta­nio­wych i pro­wa­dze­nie wen­ty­la­cji
 • wyko­na­nie eks­tu­ba­cji
 • symu­la­cja obrzęku języka i kur­czu krtani, które są moż­liwe do zbada­nia za pomocą bada­nia fizy­kalnego
 • auto­ma­tyczne, jed­no­stronne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas intu­ba­cji pra­wego oskrzela

ODDECH

 • moż­li­wość usta­wie­nia czę­sto­ści odde­chu i obser­wa­cji uno­sze­nia klatki pier­sio­wej
 • uno­sze­nie klatki pier­sio­wej zsyn­ch­ro­ni­zo­wane z wybra­nym wzor­cem odde­cho­wym
 • moż­li­wość usta­wie­nia czę­sto­ści odde­cho­wych oraz sto­sunku wde­chu do wyde­chu
 • pro­gra­mo­walne jed­no­stronne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej
 • moż­li­wość wen­ty­la­cji przy uży­ciu respi­ra­tora
 • osłu­chi­wa­nia szme­rów odde­cho­wych (pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych) usta­wia­nych oddziel­nie dla pra­wego i lewego płuca
 • prze­pro­wa­dzana wen­ty­la­cja jest wykry­wana i zapi­sy­wana w dzien­niku zda­rzeń

SERCE/ KRĄŻENIE

 • osłu­chi­wa­nia tonów serca oraz wad zastaw­ko­wych
 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca za pomocą 3-odpro­wa­dzeń przy uży­ciu kli­nicz­nego kar­dio­mo­ni­tora oraz poprzez elek­trody defi­bry­la­cyjno-sty­mu­la­cyjne
 • sty­mu­la­cja zewnętrzna z moż­li­wo­ścią usta­wia­nia róż­nych pro­gów sty­mu­la­cji przy uży­ciu kli­nicz­nego defi­bry­la­tora i elek­trod samo­przy­lep­nych
 • defi­bry­la­cji ener­gią do 360 J i kar­dio­wer­sja przy uży­ciu kli­nicz­nego defi­bry­la­tora i elek­trod samo­przy­lep­nych
 • pro­wa­dze­nia pośred­niego masażu serca, który powo­duje reak­cje fizjo­lo­giczne ade­kwatne do jako­ści uci­śnięć w zakre­sie para­me­trów takich jak: krą­że­nie krwi, tętno, ciśnie­nie krwi
 • moni­tor RKO umoż­li­wia w cza­sie rze­czy­wi­stym moni­to­ro­wa­nie popraw­no­ści wyko­ny­wa­nych uci­śnięć i odde­chów ratun­ko­wych
 • sen­sory wykry­wają zało­że­nie pul­sok­sy­me­tru
 • pomiaru ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi metodą osłu­chową i pal­pa­cyjną
 • wyczu­walne, cią­głe tętno jest gene­ro­wane poprzez wewnętrzne kom­pre­sory i zsyn­ch­ro­ni­zo­wane z EKG
 • obu­stronny pomiar tętna na tęt­ni­cach: szyj­nej, ramie­nio­wej, udo­wej oraz grzbie­to­wej stopy
 • wyko­na­nie iniek­cji dożyl­nej obu­stron­nie na koń­czy­nach gór­nych z moż­li­wo­ścią poda­nia płynu
 • wyko­na­nie iniek­cji domię­śniowej w mię­sień czwo­ro­głowy i nara­mienny
 • symu­lo­wa­nie odsy­sa­nia wydzie­liny z dróg odde­cho­wych

UKŁAD POKARMOWY

 • wpro­wa­dza­nie zgłęb­nika żołąd­ko­wego do żołądka, płu­ka­nia żołądka, odsy­sa­nia tre­ści żołąd­ko­wej
 • moż­li­wość osłu­chi­wa­nia pery­stal­tyki jelit
 • cew­ni­ko­wa­nie żeń­skie i męskie z wypły­wem płynu
 • opieka nad kolo­sto­mią i ile­osto­mią– połą­czone z wewnętrz­nymi zbior­ni­kami
 • moż­li­wość iry­ga­cji kolo­sto­mii
 • moż­li­wość wyko­na­nia lewa­tywy

INNE

 • symu­la­tor umoż­li­wia wyko­na­nie bada­nia piersi
 • moż­li­wość wyko­na­nia bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego:
  • moż­li­wość wyko­na­nia obu­ręcz­nego bada­nia mied­nicy z wymien­nymi maci­cami
  • bada­nie szyjki macicy za pomocą wzier­nika (wymienne szyjki w kom­ple­cie przed­sta­wia­jące pra­wi­dłowe i niepra­wi­dłowe stany)
  • moż­li­wość wyko­na­nia bada­nia cyto­lo­gicz­nego, płu­ka­nia i son­do­wa­nia
  • w zesta­wie znaj­dują się pra­wi­dłowe i niepra­wi­dłowe szyjki macicy, macice w róż­nym okre­sie ciąży

STEROWANIE

 • ste­ro­wa­nie poprzez opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wane na lap­to­pie
 • moż­li­wość insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego na innych kom­pu­te­rach bez dodat­ko­wych licen­cji
 • jeden kom­pu­ter ste­ru­jący może ste­ro­wać kil­koma róż­nymi symu­la­torami bez dodat­ko­wych licen­cji
 • moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w sce­na­riu­szach w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • two­rze­nie nowych sce­na­riu­szy bez dodat­ko­wych opłat i licen­cji
 • biblio­teka 10 goto­wych sce­na­riu­szy i moż­li­wość importu oraz nie­ogra­ni­czo­nego two­rze­nia nowych w edy­to­rze.
 • dar­mowe aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego symu­la­torem oraz wir­tu­al­nego moni­tora pacjenta także po okre­sie gwa­ran­cji

W zesta­wie:

 • peł­no­po­sta­ciowy fan­tom kobiety
 • wymienne męskie geni­ta­lia
 • odle­żyny (2 sztuki)
 • zmo­dy­fi­ko­wany man­kiet od pomiaru ciśnie­nia
 • wymienne sto­mie (2 sztuki)
 • piersi (prawa i lewa)
 • lubry­kant- olej mine­ralny
 • zestaw gine­ko­lo­giczny:

– wymienne, drożne szyjki macicy (4 sztuki)

– szyjki macicy z pato­lo­giami (6 sztuk)

– szyjki macicy kobiety w 6–8 tygo­dniu ciąży (3 sztuki)

– szyjki macicy kobiety w 10–12 tygo­dniu ciąży (3 sztuki)

– macica 20 tydzień ciąży z jajo­wo­dami

– macica 10–12 tydzień ciąży z jajo­wo­dami

– macica 6–8 tydzień ciąży z krót­kimi wię­za­dłami

– macica 6–8 tydzień ciąży z jajo­wo­dami

– przo­do­zgięta macica (1 sztuka)

– tyło­zgięta macica (1sz­tuka)

 • lap­top z opro­gra­mo­wa­niem

Dostępne opcje:

 • S1001.PK. L – zaawan­so­wany symu­la­tor pie­lę­gniar­ski i ratun­kowy o jasnej kar­na­cji skóry
 • S1001.PK. M – zaawan­so­wany symu­la­tor pie­lę­gniar­ski i ratun­kowy o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S1000.PK. D – zaawan­so­wany symu­la­tor pie­lę­gniar­ski i ratun­kowy o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” – S1001.201 + kom­pu­ter typu All in One

Wyko­nany w for­mie sta­cjo­nar­nego kom­pu­ter typu All-in-One z kolo­ro­wym moni­torem doty­ko­wym, gło­śnikami, nie­zbęd­nymi bez­prze­wo­dowymi modu­łami komu­ni­ka­cji, wraz z sys­te­mem moco­wa­nia typu np. VESA do ściany przy sta­no­wi­sku symu­la­cji oraz nie­zbęd­nym opro­gra­mo­wa­niem z nie­gra­ni­czo­nymi cza­sowo licen­cjami. Prze­kątna ekranu 19”.

Wyświe­tlane krzywe lub war­to­ści nume­ryczne:

 • EKG,
 • ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi,
 • SpO2,
 • EtCO2,
 • fali tętna,
 • czę­sto­ści odde­chu,
 • czę­sto­ści pracy serca,
 • tem­pe­ra­tury

Moż­li­wość zmiany kon­fi­gu­ra­cji krzy­wych wyświe­tla­nych na moni­torze. Posiada sper­so­na­li­zo­wane progi alar­mowe oraz funk­cje bezpośred­niego wysła­nia z opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego symu­la­torem na ekran moni­tora obra­zów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki labo­ra­to­ryjne.

 • S1001.231 FUNKCJA POBIERANIA KRWI Z PALCA *moż­li­wość zamó­wie­nia wyłącz­nie pod­czas zakupu symu­la­tora*
 • S1001.159L. L OWRZODZONA STOPA
 • S1001.018S. 4 L. M. L SKÓRA KLATKI PIERSIOWEJ MĘŻCZYZNY
 • S1001.057 DEDYKOWANY ZESTAW PIERSI ZE ZMIANAMI

W zesta­wie znaj­dują się wymienne wkładki pier­siowe, jedna pierś przed­sta­wia­jąca:

1. łagodny nowo­twór z szy­pułą naczy­niową

2. gigan­tyczny mię­sak

3. Scir­r­hus car­ci­noma

4. nowo­twór prze­wo­dów mlecz­nych,

5. pierś posia­da­jące guzki (8, 10, 16 i 20 mm)

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.