Symulowana rana z funkcją krwawienia przedstawiająca ranę ciętą

Kod produktu: NW100

1830,54 zł(1488,24 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Silikonowa wkładka posiadająca odwzorowane duże, głębokie rany cięte. Dzięki systemowi krwawienia opatrywanie rany jest dużo bardziej realistyczne.

Opis produktu

Reali­styczna sili­ko­nowa wkładka, na któ­rej umiesz­czono dwie duże i głę­bo­kie rany cięte. Dzięki dołą­czo­nemu sys­te­mowi krwa­wie­nia opa­try­wa­nie ran jest dużym wyzwa­niem dla ćwi­czą­cego oraz korzyst­nie wpływa na jego zaan­ga­żo­wa­nie. Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wa­nej rany z sys­te­mem krwa­wie­nia, spo­wo­duje, że symu­la­cja wypad­ków sta­nie się bar­dziej zbli­żona do rze­czy­wi­sto­ści. Dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy!

Rana samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie ran cię­tych

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wana głę­boka rana cięta

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• rana z sys­te­mem krwa­wie­nia

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

• umiesz­czona w dedy­ko­wa­nym pudełku w celu łatwiej­szego prze­cho­wy­wa­nia

W zesta­wie:

  • symu­lo­wana rana cięta
  • dedy­ko­wany pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

  • 7024– symu­lo­wana krew

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran
  • NW200– symu­lo­wane szkło do cha­rak­te­ry­za­cji ran

Rana kompatybilna z trenażerem NW900 oraz NW950.

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.