Trenażer do badania prostaty

Kod produktu: S230.3.PK.L

Gaumard

3059,56 zł(2487,45 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący mied­nicę doro­słego męż­czy­zny prze­zna­czony do nauki bada­nia pro­staty. W zesta­wie znaj­dują się 4 wymienne moduły pro­stat przed­sta­wia­jące różne pato­lo­gie.

Opis produktu

Zaawan­so­wany tre­na­żer prze­zna­czony do nauki bada­nia pro­staty to peł­no­wy­mia­rowa dolna część tuło­wia doro­słego męż­czy­zny, zapro­jek­to­wana z czte­rema wymien­nymi modu­łami przy­dat­nymi do ćwi­cze­nia i roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści bada­nia pro­staty. S230.3 ma cztery wymienne moduły, które pozwa­lają uczest­ni­kom na prak­tyczne ćwi­cze­nia i zdo­by­cie doświad­cze­nia w dia­gno­zo­wa­niu cięż­kich i łagod­nych cho­rób pro­staty, takich jak zmiany nowo­two­rowe.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • bada­nie pro­staty

Funk­cje / cechy:

 • tre­na­żer w postaci dol­nej czę­ści tuło­wia i mied­nicy doro­słego męż­czy­zny słu­żący do nauki bada­nia pro­staty
 • w zesta­wie znaj­dują się cztery wymienne pro­staty
 • Cztery wymienne moduły przed­sta­wia­jące: umiar­ko­wa­nie powięk­szoną łagodną pro­statę, pro­statę z dwoma dys­kret­nymi guz­kami, pro­statę z łatwo wyczu­walną dużą masą i pro­statę z zło­śli­wym rakiem inwa­zyj­nym
 • pro­staty są indy­wi­du­al­nie mon­to­wane na prze­zro­czy­stych pla­sti­ko­wych kar­tach w celu ich łatwego umiesz­cza­nia i usu­wa­nia

W zesta­wie:

 • dolna część torsu
 • 4 wymienne pro­staty
 • torba

Dostępne opcje:

 • S230.3.PK. L – Tre­na­żer do bada­nia pro­staty o jasnej kar­na­cji skóry
 • S230.3.PK. M – Tre­na­żer do bada­nia pro­staty o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S230.3.PK. D – Tre­na­żer do bada­nia pro­staty o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.