Trenażer do iniekcji doszpikowej

Kod produktu: LF03840

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

6443,06 zł(5238,26 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci złą­czo­nych mied­nicą koń­czyn dol­nych, gdzie prawa noga umoż­li­wia wyko­na­nie infu­zji doszpi­ko­wej umoż­li­wiając wyko­rzy­sta­nie B. I. G. ™ i EZ-IO™ oraz pra­wie każ­dego dostęp­nego urzą­dze­nia do iniek­cji doszpi­ko­wej. Wyczu­walne punkty orien­ta­cyjne pozwa­lają na okre­śle­nie pra­wi­dło­wego miej­sca wkłu­cia. Auten­tyczne kości wraz z odczu­ciem oporu pod­czas wpro­wa­dza­nia igły oraz miękka skóra czy­nią symu­la­cję jesz­cze bar­dziej reali­styczną.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci złą­czo­nych mied­nicą koń­czyn dol­nych. Prawa noga umoż­li­wia wyko­na­nie iniek­cji doszpi­ko­wej z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mów B. I. G. ™ i EZ-IO™ oraz pra­wie każ­dego dostęp­nego urzą­dze­nia do iniek­cji doszpi­ko­wej. Umoż­li­wia wstrzy­ki­wa­nie pły­nów oraz pobie­ra­nie krwi, a zbior­nik z symu­lo­waną krwią jest dostępny poprzez miej­sce iniek­cji. Posiada wyczu­walne punkty orien­ta­cyjne (rzepka, pisz­czel i guzo­wa­tość kości pisz­czeli), wymienną skórę i kości, oraz sys­tem umoż­li­wiający aspi­ra­cję płynu. Symu­lo­wane kości wraz z odczu­ciem oporu pod­czas wpro­wa­dza­nia igły oraz miękka skóra czy­nią symu­la­cję jesz­cze bar­dziej reali­styczną.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji doszpi­ko­wej
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji domię­śnio­wej
 • nauka korzy­sta­nia z róż­no­rod­nych urzą­dzeń do iniek­cji doszpi­ko­wej

Funk­cje / cechy:

 • tre­na­żer w postaci koń­czyn dol­nych połą­czo­nych mied­nicą
 • wyczu­walne punkty orien­ta­cyjne
 • moż­li­wość uży­wa­nia z pra­wie każ­dym dostęp­nym urzą­dze­niem do iniek­cji doszpi­ko­wej
 • uczu­cie oporu pod­czas wpro­wa­dza­nia igły
 • sys­tem umoż­li­wiający aspi­ra­cję płynu
 • moż­li­wość wymiany skóry i kości ruchome główne stawy umoż­li­wiają pozy­cjo­no­wa­nie nóg
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji domię­śnio­wej
 • moż­li­wość dołą­cze­nia tre­na­żera do fan­to­mów z serii CRi­Sis i CPARLENE

W zesta­wie:

 • moduł mied­nicy
 • zamon­to­wana lewa noga z rucho­mym sta­wem bio­dro­wym, kola­no­wym, sko­ko­wym
 • zamon­to­wana prawa noga z rucho­mymi sta­wami z miej­scem do iniek­cji domię­śnio­wej i doszpi­ko­wej
 • wymienne kości (10 szt.)
 • wymienne wstawki skóry (4 szt.)
 • sztuczna krew
 • lubry­kant
 • ręcz­niki papie­rowe, (2 szt.)
 • igła I/O
 • strzy­kawka z prze­wo­dem
 • wosk do uszczel­nia­nia
 • ele­menty do mon­tażu

Ele­menty zuży­walne:

 • LF00845U Kon­cen­trat symu­lo­wa­nej krwi żyl­nej Nasco (0,94l)
 • LF01111U Ele­menty do spo­rzą­dza­nia sztucz­nej krwi (sztuczna krew w proszku i lubry­kant w żelu)
 • LF01116U lubry­kant w żelu, 118 ml
 • LF03831U zestaw z wymien­nymi kośćmi do iniek­cji (wosk, lubry­kant w pły­nie 14 ml, 10 sztucz­nych kości do iniek­cji doszpi­ko­wej)
 • LF03841U wymienna skóra pisz­czela (4 skóry)
 • LF04052 (N) U wkładka do iniek­cji domię­śnio­wej
 • LF09919U Nasco Cle­aner

Ele­menty wymienne:

 • LF04045 (N) U lewa stopa
 • LF04046 (N) U prawa stopa
 • LF04060 (N) U lewy staw bio­drowy
 • LF04061 (N) U wymienne bio­dro
 • LF04062 (N) U lewa noga powy­żej stawu kola­no­wego
 • LF04065 (N) U prawy staw bio­drowy
 • LF04066 (N) U prawa noga powy­żej stawu kola­no­wego
 • LF04067 (N) U lewa noga poni­żej stawu kola­no­wego
 • LF04069 (N) U kostka
 • LF04094 (N) U lewa koń­czyna dolna

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.