Model do nauki pielęgnacji stomii wklęsłej

Kod produktu: LF00903

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1223,53 zł(994,74 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model do nauki pielęgnacji i irygacji stomii znajdującej się poniżej poziomu skóry (wklęsłej).

Opis produktu

Model został zapro­jek­to­wany aby umoż­li­wić stu­den­tom i pacjen­tom zapo­zna­nie się z pod­sta­wami opieki nad sto­mią. Ten model przed­sta­wia sto­mię, która znaj­duje się poni­żej poziomu skóry. Pie­lę­gna­cja takiej sto­mii, w tym czysz­cze­nie jej i wymiana wor­ków sto­mij­nych jest utrud­niona.

Ana­to­mia sto­mii jest sta­ran­nie odwzo­ro­wana, aby ćwi­cze­nia były jak naj­bar­dziej reali­styczne. Sto­mię wyko­nano z mięk­kiego i gięt­kiego mate­riału, aby uzy­skać jak naj­bar­dziej reali­styczne wra­że­nia doty­kowe.

Sto­mia umoż­li­wia demon­stro­wa­nie i ćwi­cze­nie posze­rza­nia sto­mii, zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych, iry­ga­cję. Dołą­czona strzy­kawka pom­puje symu­lo­wany sto­lec przez sto­mię– co pozwala na tre­ning dre­nażu i wyda­la­nia ze sto­mii. Kon­sy­sten­cję stolca można zmie­nić poprzez roz­rze­dze­nie go wodą.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

– pie­lę­gna­cja sto­mii wklę­słej

Funk­cje­/ce­chy:

– model przed­sta­wia sto­mię znaj­du­jącą się poni­żej poziomu skóry

– wyko­nana z mięk­kiego i gięt­kiego mate­riału

– umoż­li­wia demon­stro­wa­nie i ćwi­cze­nie posze­rza­nia sto­mii, zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych, iry­ga­cję

– dołą­czona strzy­kawka umoż­li­wia symu­la­cję wyda­la­nia stolca ze sto­mii

W zesta­wie:

  • model wklę­słej sto­mii
  • strzy­kawka
  • symu­lo­wany sto­lec
  • pod­pórkę
  • lubry­kant
  • instruk­cję obsługi

Wymiary sto­mii: 17x 17 x 7 cm

Ele­menty zuży­walne:

LF00962– symu­lo­wany sto­lec

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.