Trenażer do nauki pielęgnacji stomii

Kod produktu: LF00895

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

3124,62 zł(2540,34 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci brzu­cha, jest umiesz­czony na pod­sta­wie. Jest prze­zna­czony do nauki opieki nad sto­mią. Tre­na­żer posiada trzy loka­li­za­cje, w któ­rych można umiesz­czać wymienne sto­mie (sto­mia zdrowa, prze­toka dwu­lu­fowa, sto­mia wypa­da­jąca oraz sto­mia mar­twi­cza).

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci brzu­cha, jest umiesz­czony na pod­sta­wie. Jest prze­zna­czony do nauki opieki nad sto­mią. Ana­to­mia sto­mii jest dokład­nie odtwo­rzona, aby zapew­nić reali­styczny wygląd. Skóra została wyko­nana z reali­stycz­nego mate­riału, nato­miast sto­mie zostały wyko­nane z mięk­kiego, odkształ­cal­nego mate­riału, który umoż­li­wia osią­gnie­cie jak naj­bar­dziej reali­stycz­nego odczu­cia pod­czas pal­pa­cji. Tre­na­żer posiada trzy loka­li­za­cje, w któ­rych można umiesz­czać wymienne sto­mie (sto­mia zdrowa, prze­toka dwu­lu­fowa, sto­mia wypa­da­jąca oraz sto­mia mar­twi­cza).

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

– pie­lę­gna­cja i opa­try­wa­nie sto­mii

– płu­ka­nie sto­mii

– nauka zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych

Funk­cje­/ce­chy:

– dokład­nie odtwo­rzona ana­to­mia sto­mii, które zostały wyko­nane z mięk­kiego odkształ­cal­nego mate­riału ofe­ru­ją­cemu reali­styczne odczu­cia pod­czas pal­pa­cji

– moż­li­wość roz­sze­rza­nia sto­mii oraz zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych (dopa­so­wy­wa­nie, czysz­cze­nie i zmiana)

– tre­na­żer posiada trzy loka­li­za­cje, w któ­rych można umiesz­czać wymienne sto­mie (sto­mia zdrowa, prze­toka dwu­lu­fowa, sto­mia wypa­da­jąca oraz sto­mia mar­twi­cza)

– sto­mia zdrowa oraz sto­mia mar­twi­cza mogą być płu­kane, symu­lo­wany sto­lec może być pom­po­wany, aby zapew­nić dre­naż i wyda­la­nie sto­mii

– tre­na­żer posiada stałą, wklę­słą sto­mię, co umoż­li­wia ćwi­cze­nie pro­ce­dur pie­lę­gna­cji sto­mii znaj­du­ją­cej się poni­żej poziomu skóry

W zesta­wie:

– tre­na­żer w postaci brzu­cha

– cztery wymienne sto­mie (sto­mia zdrowa, prze­toka dwu­lu­fowa, sto­mia wypa­da­jąca oraz sto­mia mar­twi­cza)

– symu­lo­wany sto­lec

– zain­fe­ko­wana tkanka w rolce

– worek sto­mijny

– lubry­kant

– pod­stawa

Wymiary: 35 x 30 x 10 cm

Ele­menty zuży­walne:

  • LF00725 (C) U- zain­fe­ko­wana tkanka w rolce
  • LF00759 (A) U- symu­lo­wany sto­lec
  • LF00895 (A) U- wymienne sto­mie (zestaw 4 sztuk): 2 funk­cjo­nalne (nor­malna I mar­twi­cza oraz 2 nie­funk­cyj­nie (wypa­da­jąca i dwu­lu­fowa)

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.