Trenażer do nauki cewnikowania osoby dorosłej z wkładkami z genitaliami męskimi oraz żeńskimi (Henri/Florence)

Kod produktu: 7030

Erler-Zimmer

12566,22 zł(10216,44 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący mied­nicę z wymien­nymi wkład­kami geni­tal­nymi zapew­nia naukę cew­ni­ko­wa­nia pęche­rza moczo­wego zarówno u męż­czyzn jak i u kobiet. Tre­na­żer posiada prze­zro­czy­sty pęcherz, który umoż­li­wia obser­wa­cję czy cew­nik został umiesz­czony pra­wi­dłowo. Wkładka męskich narzą­dów płcio­wych zawiera wymienną skórę napletka z natu­ralną rucho­mo­ścią oraz pasek, który po zało­że­niu symu­luje zwę­że­nie pro­staty wywo­łane BPH lub rakiem pro­staty

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci mied­nicy prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia pra­wi­dło­wego cew­ni­ko­wa­nia pęche­rza moczo­wego zarówno u męż­czyzn jak i u kobiet. Został nazwany na cześć postaci histo­rycz­nych Henri Dunant i Flo­rence Nigh­tin­gale.

Obu­dowa mied­nicy jest modu­łowa, co pozwala na sto­so­wa­nie zarówno męskich jak i żeń­skich wkła­dek geni­tal­nych przy jed­no­cze­snym ści­słym zacho­wa­niu uni­kal­nej pozy­cji ana­to­micz­nej każ­dej z nich.

Inno­wa­cyjny pęcherz posiada sze­reg cech zapew­nia­ją­cych reali­styczną naukę:

 • Dosto­so­wuje się do róż­nych ana­to­mii i gwa­ran­tuje nie­prze­rwaną drogę pomię­dzy ujściem cewki moczo­wej a szyjką pęche­rza.
 • Kształt pęche­rza pozwala unik­nąć nie­re­ali­stycz­nego oporu obec­nego w ist­nie­ją­cych już tre­na­żerach cew­ni­ko­wa­nia. Pomaga to zapo­biec pró­bom „pal­pa­cji” tyl­nej czę­ści pęche­rza w celu pra­wi­dło­wego okre­śle­nia głę­bo­ko­ści wpro­wa­dze­nia.
 • Nowy typ zastawki, zapo­biega powsta­wa­niu nie­na­tu­ral­nego oporu, pod­czas wpro­wa­dza­nia cew­nika do pęche­rza.
 • Jest prze­zro­czy­sty, dzięki czemu ćwi­czący może obser­wo­wać poło­że­nie i głę­bo­kość wpro­wa­dze­nia cew­nika. Zapew­nia to dosko­nały tre­ning z zuży­ciem cew­nika typu Foleya, ponie­waż użyt­kow­nik może obser­wo­wać, jak balo­nik się napeł­nia i osa­dza.
 • Łatwo łączy się z dostar­czo­nym wor­kiem z pły­nem, który zapew­nia natu­ralny „prze­pływ moczu” po uda­nym cew­ni­ko­wa­niu.

Oby­dwie wkładki ana­to­miczne wyko­nane są z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, które imi­tują praw­dziwe tkanki ludz­kie zarówno w wyglą­dzie jak i w dotyku, a jed­no­cze­śnie pozo­stają mocne i trwałe.

Wkładka męskich narzą­dów płcio­wych zawiera wymienną skórę napletka z natu­ralną rucho­mo­ścią, co umoż­li­wia tre­ning w zakre­sie wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur higie­nicz­nych. Tre­na­żer posiada naj­bar­dziej reali­styczną cewkę moczową spo­śród wszyst­kich dostęp­nych obec­nie na rynku tre­na­żerów do cew­ni­ko­wa­nia. Wszyst­kie cztery strefy cewki moczo­wej dosko­nale odwzo­ro­wują kształt ana­to­miczny oraz odpor­ność pod­czas cew­ni­ko­wa­nia. W zesta­wie znaj­duje się rów­nież pasek, który po zało­że­niu symu­luje zwę­że­nie pro­staty wywo­łane BPH lub rakiem pro­staty – uczy dla­czego zasto­so­wa­nie więk­szego lub sztyw­niej­szego cew­nika jest w tej sytu­acji kry­tyczne.

Cew­ni­ko­wa­nie przy uży­ciu żeń­skiej wkładki geni­tal­nej wymaga roz­chy­le­nia ela­stycz­nych warg sro­mo­wych w celu zlo­ka­li­zo­wa­nia ujścia prze­wodu cewki moczo­wej, który nie jest od razu widoczny i znaj­duje się bar­dzo bli­sko otwar­tego kanału pochwo­wego, któ­rego wybór ozna­cza nie­po­prawne wyko­na­nie cew­ni­ko­wa­nia. Cewka moczowa zapew­nia reali­styczny opór pod­czas zakła­da­nia cew­nika oraz wyko­nana jest z mate­riału przy­po­mi­na­ją­cego ludzka skórę co zapew­nia reali­styczny tre­ning.

Tre­na­żer dostar­czany jest z torbą trans­por­tową.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • wyko­ny­wa­nie cew­ni­ko­wa­nia pęche­rza moczo­wego u pacjen­tów oby­dwu płci

Funk­cje­/ce­chy:

 • moż­li­wość sto­so­wa­nia zarówno męskich jak i żeń­skich wkła­dek geni­tal­nych
 • na nowo zapro­jek­to­wany pęcherz wspiera reali­styczne warunki nauki
 • wkładki geni­talne odwzo­ro­wują wszyst­kie cechy ana­to­miczne takie jak, ruchoma skóra napletka, ela­styczne wargi sro­mowe oraz obec­ność kanału pochwo­wego w pobliżu ujścia cewki moczo­wej
 • wkładki ana­to­miczne wyko­nane są z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów natu­ral­nie odwzo­ro­wujących tkanki ludz­kie
 • symu­luje zwę­że­nie pro­staty wywo­łane BPH lub rakiem pro­staty
 • posiada naj­bar­dziej reali­styczną cewkę moczową spo­śród wszyst­kich dostęp­nych obec­nie na rynku tre­na­żerów do cew­ni­ko­wa­nia

W zesta­wie:

 • model mied­nicy
 • wkładka geni­talna męska
 • wkładka geni­talna żeń­ska
 • torba trans­por­towa

Erler Zim­mer

Dostępne opcje:

 • 7040 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia osoby doro­słej, żeń­ski
 • 7050 – tre­na­żer do nauki cew­ni­ko­wa­nia osoby doro­słej, męski

Waga: 8,3 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.