Trenażer – ramię do nauki pomiaru ciśnienia z głośnikiem

Kod produktu: LF01129

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

11233,95 zł(9133,29 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer do nauki pomiaru ciśnie­nia umoż­li­wia­jący usta­wie­nia ciśnie­nia skur­czo­wego i roz­kur­czo­wego. Jest to dosko­nałe narzę­dzie umoż­li­wia­jące tre­ning ćwi­cze­nia i roz­róż­nia­nia dźwię­ków ciśnie­nia krwi przed doświad­cze­niem kli­nicz­nym. Dzięki dołą­czo­nemu gło­śni­kowi, instruk­tor może pre­zen­to­wać dźwięki szer­szej gru­pie ćwi­czą­cych.

Opis produktu

Tre­na­żer do nauki pomiaru ciśnie­nia krwi pomaga roz­wią­zać nie­pew­no­ści wystę­pu­jące pod­czas ucze­nia pomiaru ciśnie­nia krwi. Dzięki reali­stycz­nemu tre­na­żerowi instruk­tor ma moż­li­wość usta­wie­nia ciśnie­nia skur­czo­wego i roz­kur­czo­wego, który jest póź­niej badany przez ćwi­czą­cego. Dzięki zaję­ciom z tre­na­żerem ćwi­czący uczy się roz­róż­niać dźwięki ciśnie­nia krwi przed zaję­ciami kli­nicz­nymi. Moż­liwe jest rów­nież sły­szalne roz­róż­nie­nie 5 faz Korot­kowa. Pod­czas nauki osłu­chi­wa­nia na innych uczest­ni­kach zajęć, ćwi­czący ma pro­blem z pra­wi­dło­wym osłu­cha­niem tonów, a instruk­tor nie ma moż­li­wo­ści pra­wi­dło­wej ewa­lu­acji wyko­na­nego ćwi­cze­nia. Dzięki tre­na­żerowi, ćwi­czący osłu­chuje wcze­śniej usta­wione war­to­ści ciśnie­nia skur­czo­wego i roz­kur­czo­wego a instruk­tor może z łatwo­ścią oce­nić czy bada­nie zostało wyko­nane pra­wi­dłowo.

Dzięki dołą­czo­nemu gło­śni­kowi, instruk­tor może pre­zen­to­wać dźwięki szer­szej gru­pie ćwi­czących.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– zapo­zna­nie z pro­ce­durą zakła­da­nia man­kietu

– bada­nie tętna

– odczy­ty­wa­nie war­to­ści tętna na sfig­mo­ma­no­me­trze

– osłu­chi­wa­nie tonów Korot­kowa

Funk­cje­/ce­chy:

– moż­li­wość usta­wie­nia ciśnie­nie skur­czo­wego i roz­kur­czo­wego

– moż­li­wość dosto­so­wa­nia gło­śno­ści

– włą­cze­nie i wyłą­cze­nie prze­rwy osłu­cho­wej

– łatwość kali­bra­cji i moż­li­wość uży­cia z dowol­nym man­kie­tem

– wytrzy­mała jed­nostka ste­ru­jąca

– wyczu­walne tętno na tęt­nicy pro­mie­nio­wej

– łatwa pro­ce­dura kali­bra­cji

– moż­li­wość

W zesta­wie:

– walizka

– ramię z prze­wo­dem do podłą­cze­nia gło­śnika

– elek­tro­niczna jed­nostka ste­ru­jąca

– zewnętrzny gło­śnik

Opcje:

– LF01095 Tre­na­żer do nauki pomiaru ciśnie­nia

– LF01129 Tre­na­żer do nauki pomiaru ciśnie­nia z gło­śnikiem

Ele­menty zamienne:

– LF01096 elek­tro­niczna jed­nostka ste­ru­jąca z man­kie­tem

– LF01189 System gło­śników

– LF01072 man­kiet

– LF01125 elek­tro­niczna jed­nostka ste­ru­jąca

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.