Trenażer do szycia urazu krocza przy od 1-go od 4-go stopnia

Kod produktu: PRT-20

7797,44 zł(6339,38 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer do szy­cia kro­cza jest jedy­nym mode­lem z miękką tkanką umoż­li­wia­ją­cym ćwi­cze­nie szy­cia urazu od 1-go do 4-go stop­nia. Reali­styczne odwzo­ro­wa­nie umoż­li­wia wyko­na­nie nacię­cie oraz szy­cie błony ślu­zo­wej pochwy, mię­śni oraz warstw pod­skór­nych.

Opis produktu

Tre­na­żer do szy­cia kro­cza jest jedy­nym mode­lem z miękką tkanką umoż­li­wia­ją­cym ćwi­cze­nie szy­cia urazu od 1-go do 4-go stop­nia. Tre­na­żer posiada odwzo­ro­waną pochwę, odbyt, powięź odbyt­ni­czo-pochwową, skórę i war­stwę mię­śni, zwie­racz odbytu i błonę ślu­zową odbyt­nicy. Tre­na­żer umoż­li­wia wyko­na­nie nacię­cia w linii pośrod­ko­wej, środ­ko­wej i bocz­nej. Wymienna tkanka umoż­li­wia wie­lo­krotne wyko­na­nie nacię­cia i reali­styczne szy­cie błony ślu­zo­wej pochwy, mię­śni oraz warstw pod­skór­nych.

Pod­kładka, w któ­rej umiesz­cza się tkankę, zapew­nia jej napię­cie i two­rzy kostny punkt orien­ta­cyjny symu­lu­jący kolec kul­szowy i umoż­li­wia wyko­na­nie znie­czu­le­nia nerwu sro­mo­wego.

Rozwiaj­nie umie­jęt­no­ści:

 • wyko­na­nie nacię­cia w linii pośrod­ko­wej, środ­ko­wej i bocz­nej
 • roz­su­nię­cie tkanki przy uży­ciu nie­do­mi­nu­ją­cej ręki
 • umiesz­cze­nie wzier­nika pod­czas uszko­dze­nia kro­cza
 • szy­cie uszko­dzo­nej tkanki (od stop­nia 1-go do 4-go)

Cechy­/funk­cje:

 • wymienna tkanka umoż­li­wia wie­lo­krotne wyko­na­nie nacięć i szy­cia
 • reali­styczna tkanka umoż­li­wia szy­cie uszko­dzeń 4-go stop­nia wraz z zaopa­trze­niem zwie­racza odbytu oraz błony ślu­zo­wej
 • moż­li­wość regu­la­cji napię­cia tkanki
 • pod­stawa umoż­li­wia
 • posiada odwzo­ro­waną zewnętrzną i wewnętrzną ana­to­mię:
  • pochwa oraz odbyt
  • błona ślu­zowa pochwy
  • powięź odbyt­ni­czo-pochwowa
  • mię­sień powierz­chowny kro­cza
  • zwie­racz zewnętrzny odbytu
  • kolec kul­szowy

W zesta­wie:

 • pod­stawa
 • tre­na­żer do nauki szy­cia kro­cza

Ele­menty zuży­walne:

 • PRTT–20- wymienna wkładka kro­cza

Simulab

Simulab to amerykański producent trenażerów proceduralnych dedykowanych anestezjologii i medycynie ratunkowej. Głęboka znajomość procedur tworzących fundament na bazie, którego powstają, ciągłe ich doskonalenie i ulepszanie oraz bardzo wysoka jakość wykonania, najlepiej opisują osiągnięcia tego producenta.