Trenażer do wykonywania iniekcji centralnych z dostępu udowego

Kod produktu: FLM-50

Simulab

16486,00 zł(13403,25 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci mied­nicy i czę­ści udo­wej prze­zna­czony do nauki wpro­wa­dza­nia cew­ni­ków cen­tral­nych. Tre­na­żer umoż­li­wia uzy­ska­nie peł­nego dostępu cen­tral­nego pod kon­trolą USG lub bez niej. Ćwi­czący ma moż­li­wość kaniu­la­cji żyl z dostępu udo­wego.

Opis produktu

Femo­ra­Li­ne­Man System (FLM-50) ofe­ruje efek­tywne roz­wią­za­nie tre­nin­gowe dla wpro­wa­dza­nia cew­ni­ków przez dostęp udowy. Tre­na­żer posiada wyso­kiej jako­ści tkanki takie jakie zostały użyte w tre­na­żerze Cen­tra­Line Man, które umoż­li­wiają ćwi­czą­cemu wyko­na­nie umiesz­cze­nia cew­nika pod kon­trolą USG.

Tre­na­żer Femo­ra­Li­ne­Man posiada dwa rodzaje wymien­nych wkła­dek: pra­wi­dłową oraz z moż­li­wo­ścią wyko­na­nia blo­kady nerwu (opcjo­nalna, nie znaj­duje się w zesta­wie). Wkładki te zapew­niają realizm pod­czas obra­zo­wa­nia ultra­so­no­gra­ficz­nego nawet po wyko­na­niu wielu cał­ko­wi­tych wpro­wa­dzeń cew­nika- nie wystę­puje reszt­kowy obraz poprzed­niej pro­ce­du­rze. Wkładki są rów­nież wyjąt­kowo wytrzy­małe- wytrzy­mują do kil­ku­set wpro­wa­dzeń igły i cew­nika. Tkanki posia­dają cha­rak­te­ry­styczne punkty orien­ta­cyjne widoczne pod­czas bada­nia ultra­so­no­gra­ficz­nego.

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • umiesz­cze­nie cen­tral­nego przez żyłę udową z uży­ciem ultra­so­no­grafu lub, na ślepo”
 • wyko­rzy­sta­nie ultra­so­no­grafu do nawi­go­wa­nia pod­czas umiesz­cza­nia cew­nika:
 • roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści psy­cho­mo­to­rycz­nych potrzeb­nych do uzy­ska­nia wizu­ali­za­cji pod­czas kaniu­la­cji
 • wizu­ali­za­cja tętna tęt­ni­czego i kom­pre­sji żyl­nej
 • iden­ty­fi­ka­cja ana­to­micz­nej loka­li­za­cji naczy­nia doce­lo­wego
 • wizu­ali­za­cja igły, pro­wad­nicy i umiesz­cza­nego cew­nika
 • pal­pa­cję ana­to­micz­nych punk­tów orien­ta­cyj­nych zna­czą­cych dla tej pro­ce­dury

 

Funk­cje­/ce­chy:

 • tre­na­żer w postaci ana­to­micz­nie popraw­nej mied­nicy osoby doro­słej z iden­ty­fi­ko­wal­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi takimi jak górny przedni kolec bio­drowy, guzek łonowy oraz wię­za­dło pach­wi­nowe
 • wytrzy­mała wymienna tkanka iniek­cyjna umoż­li­wiająca wie­lo­ra­zowe wyko­na­nie wkłu­cia
 • samo­za­skle­pia­jące się żyły i skóra umoż­li­wiają wie­lo­krotne wyko­na­nie wkłu­cia na tej samej tkance
 • łatwość w mon­tażu- tkanka jest wstęp­nie napeł­niona sztuczną krwią (czer­wona krew imi­tuje krew tęt­ni­czą a nie­bie­ska krew żylną)
 • żyły są wystar­cza­jąco dłu­gie aby móc wpro­wa­dzić cały cew­nik
 • pompka umoż­li­wia gene­ro­wa­nie reali­stycz­nego tętna, które jest wyczu­walne pal­pa­cyj­nie i jest widocz­nie pod­czas obra­zo­wa­nia ultra­so­no­gra­fem
 • Punkty orien­ta­cyjne obej­mują:
  • przedni górny kolec bio­drowy
  • guzek łonowy
  • wię­za­dło pach­wi­nowe
 • kom­pa­ty­bil­ność z USG
  • umoż­li­wia obra­zo­wa­nie przy uży­ciu ultra­so­no­grafu pod­czas wpro­wa­dza­nia igły
  • zapew­nia wysoką jakość obrazu

W zesta­wie:

 • tre­na­żer w postaci mied­nicy i kiku­tów udo­wych
 • port do napeł­nia­nia symu­lo­wa­nych naczyń krwio­no­śnych
 • pompka do gene­ro­wa­nia tętna
 • torba trans­por­towa
 • symu­lo­wana krew tęt­ni­cza (czer­wona)
 • symu­lo­wana krew żylna (nie­bie­ska)
 • instruk­cja obsługi

Opcje:

 • CLM-51 Tre­na­żer do wyko­ny­wa­nia iniek­cji cen­tral­nych (z głową)
 • CLMT-50 Wymienna pra­wi­dłowa wkładka do iniek­cji cen­tral­nych
 • FLM-50 Tre­na­żer do wyko­ny­wa­nia iniek­cji cen­tral­nych z dostępu udo­wego

Ele­mety zuży­wale:

 • MA-16 Sztuczna krew tęt­ni­cza do symu­la­to­rów Simu­lab (470 ml)
 • MV-16 Sztuczna krew żylna do symu­la­to­rów Simu­lab (470 ml)
 • FLMT-50 Wymienna wkładka iniek­cyjna do FLM-50

Simulab

Simulab to amerykański producent trenażerów proceduralnych dedykowanych anestezjologii i medycynie ratunkowej. Głęboka znajomość procedur tworzących fundament na bazie, którego powstają, ciągłe ich doskonalenie i ulepszanie oraz bardzo wysoka jakość wykonania, najlepiej opisują osiągnięcia tego producenta.