Trenażer – nauka zabezpieczenia dróg oddechowych dorosłego

Kod produktu: 101-501

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

13913,29 zł(11311,62 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący głowę osoby doro­słej posia­da­jący ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych, intu­ba­cji przez nos i usta, odsy­sa­nia oraz wen­ty­la­cji. Posiada moż­li­wość symu­la­cji obrzęku języka oraz laryn­go­spa­zmu, wizu­ali­za­cji zmiany obję­to­ści płuc oraz symu­la­cji nadmu­chi­wa­nia żołądka i czyn­no­ści wymiot­nych.

Opis produktu

Model przed­sta­wia­jący głowę osoby doro­słej usy­tu­owa­nej na pod­sta­wie zapew­nia moż­li­wość nauki zabez­pie­cza­nia dróg odde­cho­wych. Posiada ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne: zęby, język, usta, gar­dło, krtań, wore­czek pęche­rzy­kowy, drzewo oskrze­lowe, tcha­wicę. Tre­na­żer zawiera ana­to­micz­nie naśla­du­jące płuca i żołą­dek. Ćwi­czący ma moż­li­wość nauki udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych, intu­ba­cji przez nos i usta, odsy­sa­nia oraz wen­ty­la­cji. Pod­czas uży­cia nadmier­nej siły pod­czas wpro­wa­dza­nia laryn­go­skopu wypa­dają zęby. Model posiada opcję symu­la­cji obrzęku języka oraz laryn­go­spa­zmu, a także zapew­nia moż­li­wość wizu­ali­za­cji zmiany obję­to­ści płuc oraz moż­li­wość symu­la­cji roz­dę­cia żołądka i czyn­no­ści wymiot­nych (symu­lo­wa­nymi wymio­ci­nami np. wodą). Pod­czas intu­ba­cji prze­łyku oraz nadmier­nej wen­ty­la­cji dodat­nim ciśnie­niem nastę­puje roz­dę­cie żołądka.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka zabez­pie­cza­nia dróg odde­cho­wych osoby doro­słej
 • udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych
 • intu­ba­cja przez nos i usta
 • odsy­sa­nie pły­nów
 • wen­ty­la­cja

Funk­cje / cechy:

 • reali­styczne punkty orien­ta­cyjne (zęby, język, usta i gar­dło, krtań, wore­czek pęche­rzy­kowy, drzewo oskrze­lowe, tcha­wicę, płuca, prze­łyk, żołą­dek)
 • ana­to­micz­nie naśla­du­jące płuca i żołą­dek
 • moż­li­wość ćwi­cze­nia udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych, intu­ba­cji przez nos i usta, odsy­sa­nia pły­nów oraz wen­ty­la­cji
 • moż­li­wość symu­la­cji obrzęku języka oraz laryn­go­spa­zmu
 • wypa­dające zęby pod­czas zbyt sil­nego naci­sku laryn­go­sko­pem
 • moż­li­wość wizu­ali­za­cji zmiany obję­to­ści płuc
 • roz­dę­cie żołądka nastę­pu­jące pod­czas nadmier­nej wen­ty­la­cji lub po zain­tu­bo­wa­niu prze­łyku
 • moż­li­wość symu­la­cji nadmu­chi­wa­nia żołądka i czyn­no­ści wymiot­nych

W zesta­wie:

 • tre­na­żer przed­sta­wia­jący głowę osoby doro­słej
 • wymienny rezer­wuar imi­tu­jący żołą­dek i płuca
 • lubry­kant
 • torba trans­por­towa

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.