Zestaw modeli do nauki zaopatrywania stomii

Kod produktu: LF00898

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

4517,78 zł(3672,99 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw pięciu niezależnych modeli umożliwiających naukę i demonstrację zaopatrywania stomii zdrowych oraz z patologiami.

Opis produktu

Zestaw modeli do nauki zaopa­try­wa­nia sto­mii został zapro­jek­to­wany aby umoż­li­wić stu­den­tom i pacjen­tom zapo­zna­nie się z pod­sta­wami opieki nad sto­mią.

Zestaw składa się z 3 funk­cyj­nych modeli, które umoż­li­wiają wyko­ny­wa­nie dre­nażu i iry­ga­cji sto­mii. Kon­sy­sten­cję stolca można zmie­nić poprzez roz­rze­dze­nie go wodą. 2 modele nie funk­cyjne prze­zna­czone są do nauki czysz­cze­nia sto­mii i zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych.

Sto­mie wyko­nano z mięk­kiego i gięt­kiego mate­riału, aby uzy­skać jak naj­bar­dziej reali­styczne wra­że­nia doty­kowe.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

– zaopa­try­wa­nie sto­mii

– zakła­da­nie worka sto­mij­nego gdy wystę­puje fałd skóry

Funk­cje­/ce­chy:

– zestaw składa się z 3 modeli funk­cyj­nych: pra­wi­dłowa sto­mia, zain­fe­ko­wana sto­mia oraz sto­mai mar­twi­cza oraz 2 modeli nie funk­cyj­nych: sto­mia wypad­nięta i dwu­lu­fowa

– sto­mie zostały wyko­nane z mięk­kiego i gięt­kiego mate­riału

– umoż­li­wia demon­stro­wa­nie i ćwi­cze­nie zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych i jej czysz­cze­nia

– odwzo­ro­wana fałda skóry na sto­mii dwu­lu­fo­wej utrud­nia pra­wi­dłowe zało­że­nie worka sto­mij­nego

W zesta­wie:

  • 5 modeli sto­mii
  • pod­pórka
  • lubry­kant
  • instruk­cję obsługi

Wymiary poje­dyn­czej sto­mii: ok. 15 x 17 x 6,3 cm

Opcje:

LF00898– Zestaw modeli do nauki zaopa­try­wa­nia sto­mii

LF00898 (A) – Niefunk­cyjny model sto­mii dwu­lu­fo­wej

LF00898 (B) – Funk­cjo­nalny model zdro­wej sto­mii

LF00898 (C) – Funk­cjo­nalny model zain­fe­ko­wa­nej sto­mii

LF00898 (D) – Niefunk­cyjny model sto­mii wypa­da­ją­cej

LF00898 (E) – Funk­cjo­nalny model mar­twi­czej sto­mii

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.