Zestaw ran noworodka maltretowanego

Kod produktu: WK165.L

2024,15 zł(1645,65 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw sili­ko­no­wych ran umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję ura­zów u nie­mow­ląt wystę­pu­ją­cych w wyniku zanie­dbań lub prze­mocy. Rany można wyko­rzy­stać w sce­na­riu­szach, aby ćwi­czący mogli nauczyć się roz­róż­niać urazy powstałe w wyniku wypadku i dzia­łań nie­przy­pad­ko­wych.

Opis produktu

Zestaw zawie­ra­jący 4 typów ran (krwiak podo­kost­nowy, opa­rze­nia po papie­ro­sie, siniak w kształ­cie pal­ców, wklę­słe pęk­nię­cie czaszki) umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję ran u nie­mow­ląt wystę­pu­ją­cych w wyniku zanie­dbań lub prze­mocy. Rany można wyko­rzy­stać w sce­na­riu­szach tak, aby ćwi­czący nauczyli się roz­róż­niać urazy powstałe w wyniku wypadku i dzia­łań nie­przy­pad­ko­wych. Dzięki zasto­so­wa­niu spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu otrzy­mano więk­szy realizm niż przy ranach winy­lo­wych. Mate­riał ten cha­rak­te­ry­zują się rów­nież dużą trwa­ło­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja i roz­po­zna­wa­nie ran nie­przy­pad­ko­wych u nowo­rodka

Funk­cje / cechy:

 • 7 ran w zesta­wie
 • 4 typów ran:

– krwiak podo­kost­nowy

– opa­rze­nie po papie­ro­sie (3 sztuki)

– siniak w kształ­cie pal­ców (2 sztuki)

– wklę­słe pęk­nię­cie czaszki

 • wyko­nane ze spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu
 • trwałe i wytrzy­małe

W zesta­wie:

 • 7 ran
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)
 • śro­dek wią­żący A (1 szt)
 • śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • WK115 – śro­dek wią­żący A (1 szt), śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • rana przed­sta­wia­jąca krwiak podo­kost­nowy
 • rana przed­sta­wia­jąca opa­rze­nie po papie­ro­sie
 • rana przed­sta­wia­jąca siniak w kształ­cie pal­ców
 • rana przed­sta­wia­jąca wklę­słe pęk­nię­cie czaszki
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)

Dostępne opcje:

 • WK165.L – Zestaw ran ura­zo­wych nowo­rodka o jasnej kar­na­cji skóry
 • WK165.M – Zestaw ran ura­zo­wych nowo­rodka o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • WK165.D – Zestaw ran ura­zo­wych nowo­rodka o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.