0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Moduł COVID-19 już dostępny

02.04.2020
Nowości od producentów

Doświadczenia włoskich i chińskich lekarzy w leczeniu pacjentów z COVID-19 wskazują na zalety ultrasonografii płuc w ocenie stanu pacjenta i monitorowania rozwoju choroby. Ultrasonografia jest doskonałą alternatywą dla badań RTG i TK. Nowy moduł COVID-19 dla symu­la­tora 3D Systems Sim­bio­nix U/S Men­tor zapew­nia prak­tyczny tre­ning nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści ultra­so­no­gra­ficz­nych w trak­cie tria­ge’u, oceny stanu zdro­wia i moni­to­ro­wa­nia cho­rych na COVID-19 w miej­scu opieki nad pacjen­tem. Dostępny przez 90 dni za darmo.

Ultra­so­no­gra­fia jest zna­ko­mitą alter­na­tywą dla badań RTG. i TK – jest bez­pieczna, szybka i moż­liwa do wyko­na­nia w miej­scu opieki nad pacjen­tem, bez koniecz­no­ści jego prze­miesz­cza­nia. Dodat­kowo ultra­so­no­gra­fia jest tanim bada­niem i nie naraża pacjenta i radio­lo­gów na pro­mie­nio­wa­nie.

Szko­le­nie leka­rzy pierw­szej linii, w celu szyb­kiego zdo­by­cia umie­jęt­no­ści w zakre­sie ultra­so­no­gra­fii płuc, może mieć klu­czowe zna­cze­nie dla powo­dze­nia lecze­nia COVID-19.

 

Moduł  COVID-19 umoż­li­wia ćwi­cze­nie wyko­ny­wa­nia bada­nia ultra­so­no­gra­ficz­nego na uni­kal­nych przy­pad­kach przed­sta­wia­ją­cych pacjen­tów z podej­rze­niem zaka­że­nia lub zdia­gno­zo­wa­nym COVID-19. Każdy z przy­pad­ków zapew­nia inną cha­rak­te­ry­stykę ultra­so­no­gra­ficzną cha­rak­te­ry­styczną dla pacjen­tów z COVID-19 z obja­wami takimi: linie B, pogru­bie­nie opłuc­nej czy kon­so­li­da­cja tkanki płuc­nej wsku­tek nacieku.

Moduł zawiera rów­nież mate­riały edu­ka­cyjne takie jak filmy, kon­trolę infek­cji czy pro­to­koły badań.

Moduł jest dedy­ko­wany dla leka­rzy pra­cu­ją­cych na  oddzia­łach: Inten­sywna Tera­pia, Pul­mo­no­lo­gia, OIOM, SOR, Oddział Cho­rób Wew­nętrz­nych oraz Radio­lo­gia.

Pozwala na rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści w zakresie ropo­zna­wa­nia zmian spo­wo­do­wa­nych COVID-19.

 

Funk­cje­ i ce­chy modułu COVID-19:

  • przy­padki pacjen­tów z podej­rze­niem lub zdia­gno­zo­wa­nym COVID-19
  • każdy z przy­pad­ków zapew­nia inną cha­rak­te­ry­stykę ultra­so­no­gra­ficzną cha­rak­te­ry­styczną dla pacjen­tów z COVID-19 takich jak: linie B, pogru­bie­nie linii opłuc­nej czy kon­so­li­da­cja tkanki płuc­nej wsku­tek nacieku

 

Więcej o module COVID-19: https://simbionix.com/simulators/us-mentor/us-library-of-modules/u-s-covid-19/

Spodobał Ci się nasz artykuł? Chcesz być na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie. Zapisz się do naszego NEWSLETTERA