Dydaktyczny model połowy mózgu

Kod produktu: C921

280,44 zł(228,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Naturalnej wielkości model połowy mózgu. Posiada kolorystycznie zróżnicowane płaty mózgu oraz odwzorowane główne anatomiczne punkty orientacyjne. Dedykowany do nauki budowy mózgu człowieka.

Opis produktu

Natu­ral­nej wiel­ko­ści model połowy mózgu. Sta­nowi narzę­dzie edu­ka­cyjne z zakresu budowy mózgu czło­wieka. Budowa modelu obej­muje główne ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne. Ponadto posiada kolo­ry­stycz­nie zróż­ni­co­wane płaty mózgu: cie­mie­niowy, skro­niowy, poty­liczny, czo­łowy. Model jest kom­pa­ty­bilny z nastę­pu­ją­cymi mode­lami cza­szek: 4500, 4505, 4508, 4509, 4512, 4514, 4701, 4708 oraz z mode­lem sierpu mózgu C925.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy mózgu czło­wieka

Funk­cje­/ce­chy:

  • model natu­ral­nych roz­mia­rów
  • posiada odwzo­ro­wane główne ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne
  • posiada kolo­ry­stycz­nie zróż­ni­co­wane płaty mózgu
  • kom­pa­ty­bilny z wie­loma mode­lami cza­szek

W zesta­wie:

  • dydak­tyczny model połowy mózgu

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.