Fantom niemowlęcia BLS/RKO Susie Simon

Kod produktu: S101.PK.L

Gaumard

3683,36 zł(2994,6 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom przed­sta­wia peł­no­po­sta­ciowe nie­mowlę z pełni ruchomą głową oraz szczęką z języ­kiem. Model umoż­li­wia naukę pod­sta­wo­wych zabie­gów resty­tu­cyj­nych. Posiada ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wiające pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni oraz reali­styczne odwzo­ro­wane dło­nie oraz palce u rąk i stóp. Fan­tom posiada moż­li­wość pal­pa­cyj­nego bada­nia tętna na tęt­nicy udo­wej i ramie­nio­wej. Zasto­so­wa­nie wymien­nych jed­no­ra­zo­wych dróg odde­cho­wych umoż­li­wia higie­niczne wyko­na­nie wen­ty­la­cji usta-usta.

Opis produktu

Fan­tom BLS nie­mow­lę­cia posiada miękką, rze­czy­wi­stą twarz wraz z pełni ruchomą głową oraz szczęką z języ­kiem. Posiada ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wia­jące pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni oraz reali­styczne odwzo­ro­wane dło­nie oraz palce u rąk i stóp, które umoż­li­wiają ćwi­cze­nie tech­nik ban­da­żo­wa­nia. Zasto­so­wa­nie wymien­nych jed­no­ra­zo­wych dróg odde­cho­wych zapew­nia higie­niczne wyko­na­nie wen­ty­la­cji usta-usta. Reali­styczny oczo­dół umoż­li­wia ćwi­cze­nie pro­ce­dur oku­li­stycz­nych. Fan­tom daje rów­nież moż­li­wość bada­nia tętna, zapew­nia reali­styczny opór klatki pier­sio­wej pod­czas wyko­ny­wa­nia masażu serca oraz uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas wen­ty­la­cji wyko­ny­wa­nej przez maskę twa­rzową z uży­ciem worka samo­roz­prę­żal­nego.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • ćwi­cze­nie wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści zwią­za­nych z BLS/RKO

Funk­cje / cechy:

 • miękka, rze­czy­wi­sta twarz z ufor­mo­wa­nymi wło­sami oraz w pełni ruchoma głowa i szczęka z języ­kiem
 • ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wia­jące pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni oraz reali­styczne odwzo­ro­wane dło­nie oraz palce u rąk i stóp
 • wymienne jed­no­ra­zowe drogi odde­chowe umoż­li­wia­jące higie­niczne wyko­na­nie wen­ty­la­cji usta-usta
 • reali­styczny oczo­dół umoż­li­wia ćwi­cze­nie pro­ce­dur oku­li­stycz­nych
 • bez­przy­rzą­dowe udraż­nia­nie dróg odde­cho­wych (odchy­le­nie głowy)
 • wen­ty­la­cja przez maskę twa­rzową z uży­ciem worka samo­roz­prę­żal­nego
 • resu­scy­ta­cja usta­/u­sta
 • reali­styczne uno­sze­nie klatki pier­sio­wej pod­czas wen­ty­la­cji
 • reali­styczny opór klatki pier­sio­wej pod­czas wyko­ny­wa­nia masażu serca
 • moż­li­wość bada­nie tętna: na tęt­ni­cach ramien­nych i pra­wej tęt­nicy udo­wej oraz lewej tęt­nicy pisz­cze­lo­wej tyl­nej

W zesta­wie:

 • fan­tom
 • torba trans­por­towa
 • instruk­cja

Opcje:

S101.PK. D Fan­tom nie­mow­lę­cia BLS/RKO Susie Simon- ciemna kar­na­cja skóry

S101.PK. L Fan­tom nie­mow­lę­cia BLS/RKO Susie Simon- jasna kar­na­cja skóry

S101.PK. M Fan­tom nie­mow­lę­cia BLS/RKO Susie Simon- śniada kar­na­cja skóry

Ele­menty zuży­walne:

S101.841– wymienne drogi odde­chowe (10 sztuk)

S101.842– wymienne drogi odde­chowe (100 sztuk)

Ele­menty zamienne:

S101.803L- skóra lewej ręki

S101.803R- skóra pra­wej ręki

S101.804L- skóra lewej nogi

S101.804R- skóra pra­wej nogi

S101.817– skóra twa­rzy

S101.838– skóra torsu

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.