Fantom z 12-odprowadzeniowym EKG i modelowaniem zawału mięśnia sercowego

Kod produktu: S1020.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom doro­słego czło­wieka umoż­li­wia­jący moni­to­ro­wa­nie pracy serca 12-odpro­wa­dze­nio­wym, kli­nicz­nym EKG Umoż­li­wia szko­le­nie osób uczą­cych się w zakre­sie inter­pre­ta­cji EKG. i roz­po­zna­wa­nia zawału mię­śnia ser­co­wego. Za pośred­nic­twem opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia kon­tro­lo­wa­nie symu­la­cji zawału mię­śnia ser­co­wego i pro­jek­to­wa­nie rytmu serca za pomocą inte­rak­tyw­nego edy­tora kształtu fali.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom w postaci doro­słego czło­wieka z moni­to­ro­wa­niem 12-odpro­wa­dze­nio­wego EKG Umoż­li­wia inter­pre­ta­cję elek­tro­kar­dio­gramu uzy­ska­nego z 12-odpro­wa­dzeń przy uży­ciu kli­nicz­nego sprzętu. Opro­gra­mo­wa­nie w celu pro­wa­dze­nia dia­gno­styki zawału mię­śnia ser­co­wego umoż­li­wia szyb­kie wyge­ne­ro­wa­nia zawału poprzez wska­za­nie obszaru nim dotknię­tego na trój­wy­mia­ro­wym modelu serca.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka inter­pre­ta­cji wska­zań EKG
 • pro­wa­dze­nie pra­wi­dło­wej dia­gno­styki

Funk­cje / cechy:

 • moż­li­wość inter­pre­ta­cji 12-odpro­wa­dze­nio­wego EKG. przy uży­ciu kli­nicz­nego sprzętu
 • moż­li­wość wybra­nia rytmu EKG. z wbu­do­wa­nej biblio­teki lub gene­ro­wa­nia wła­snego poprzez edy­to­wa­nie po punk­tach załam­ków PQRST
 • moż­li­wość dia­gno­styki zawału mię­śnia ser­co­wego, gene­ro­wa­nie zawału poprzez wska­za­nie obszaru nim dotknię­tego na trój­wy­mia­ro­wym modelu serca
 • moż­li­wość wydru­ko­wa­nia wska­zań uzy­ska­nych z EKG. na moni­to­rze pacjenta i porów­na­nie kształtu fali z przed­sta­wio­nymi w inter­fej­sie użyt­kow­nika
 • moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia zin­te­gro­wa­nego modułu zawału mię­śnia ser­co­wego w celu okre­śle­nia oklu­zji, nie­do­krwie­nia, urazu i mar­twicy
 • sza­co­wa­nie wypad­ko­wej dys­ryt­mii
 • moż­li­wość oceny zakresu uszko­dzeń serca
 • opro­gra­mo­wa­nie wyświe­tla dwie dyna­miczne krzywe EKG. w cza­sie rze­czy­wi­stym

W zesta­wie:

 • peł­no­wy­mia­rowy fan­tom osoby doro­słej
 • opro­gra­mo­wa­nie z wbu­do­wana biblio­teką ryt­mów EKG
 • torba trans­por­towa
 • instruk­cja obsługi
 • lap­top w fute­rale

Dostępne opcje:

 • S1020.L – Fan­tom z 12-odpro­wa­dze­nio­wym EKG. o jasnej kar­na­cji skóry
 • S1020.M – Fan­tom z 12-odpro­wa­dze­nio­wym EKG. o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S1020.D – Fan­tom z 12-odpro­wa­dze­nio­wym EKG. o ciem­nej kar­na­cji skóry

Dostępny jest rów­nież jako opcja dla symu­la­to­rów HAL S3101 oraz S3000.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.