GI MENTOR – symulator służący do przeprowadzania szkoleń z zakresu zabiegów gastroenteroskopowych

Kod produktu: GI MENTOR

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Symu­la­tor GI Men­tor sta­nowi plat­formę szko­le­niową z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­sko­po­wych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Posiada sze­reg przy­pad­ków medycz­nych wir­tu­al­nych pacjen­tów stwo­rzo­nych na pod­sta­wie przy­pad­ków kli­nicz­nych.

Zapew­nia szko­le­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wych i zaawan­so­wa­nych pro­ce­dur, począw­szy od ogól­nych nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści endo­sko­po­wych, poprzez pro­ste pro­ce­dury kli­niczne, a skoń­czyw­szy na zaawan­so­wa­nych zabie­gach. Kli­niczny sprzęt, dopra­co­wane opro­gra­mo­wa­nie oraz dosko­nałe warunki do prak­ty­ko­wa­nia zabie­gów w bez­pieczny oraz reali­styczny spo­sób gwa­ran­tują tre­ning na wyso­kim pozio­mie.

Ponadto tre­ning wspie­rany jest przez pomoce dydak­tyczne zwięk­sza­jące per­cep­cję oraz wie­dzę ana­to­miczną, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D oraz wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta.

Posiada sze­reg wskaź­ników efek­tyw­no­ści umoż­li­wia­ją­cych prze­pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej oceny oraz spra­wo­wa­nie kon­troli nad prze­pro­wa­dza­nym tre­ningiem

Co wię­cej za pośred­nic­twem plat­formy GI-BRONCH Men­tor moż­liwe jest połą­cze­nie szko­leń endo­sko­pii gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej oraz bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

Opis produktu

GI Men­tor to wyso­kiej klasy symu­la­tor medyczny słu­żący do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń z zakresu zabie­gów gastro­en­te­ro­sko­po­wych gór­nego i dol­nego odcinka prze­wodu pokar­mo­wego. Zapew­nia bogate szko­le­nie, dzięki sze­re­gowi róż­nych przy­pad­ków medycz­nych zbu­do­wa­nych na real­nych histo­riach cho­rób pacjen­tów o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia. Ofe­ruje bogatą biblio­tekę modu­łów z ponad 120 róż­nymi przy­pad­kami kli­nicz­nymi. Tre­ning obej­muje wyko­ny­wa­nie zabie­gów o niskim stop­niu trud­no­ści oraz bar­dziej zaawan­so­wa­nych, takich jak ECPW – Endo­sko­powa cho­lan­gio­pan­kre­ato­gra­fia wsteczna (ang. ERCP – endo­sco­pic retro­grade cho­lan­gio­pan­cre­ato­gra­phy) oraz Endo­sko­powa Ultra­so­no­gra­fia (EUS).

Reali­styczny tre­ning na wyso­kim pozio­mie zapew­niają ory­gi­nalny kolo­no­skop oraz duode­no­skop z odczu­wal­nym doty­ko­wym sprzę­że­niem zwrot­nym oraz moż­li­wość korzy­sta­nia z sze­regu róż­nych urzą­dzeń endo­sko­po­wych. Symu­la­tor GI Men­tor stwa­rza dosko­nałe warunki do prak­ty­ko­wa­nia zabie­gów w bez­pieczny oraz reali­styczny spo­sób.

Plat­forma GI-BRONCH Men­tor ofe­ruje połą­cze­nie szko­leń endo­sko­pii gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej oraz bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego.

Cur­ri­cula

Cur­ri­cu­lum sta­nowi jeden z klu­czo­wych czyn­ni­ków w pro­ce­sie naby­wa­nia umie­jęt­no­ści przez użyt­kow­ni­ków. Bie­głość pracy osią­gnięta dzięki odpo­wied­niemu szko­le­niu w obsza­rze wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści zmniej­sza liczbę błę­dów pod­czas rze­czy­wi­stych zabie­gów chi­rur­gicz­nych.

Cur­ri­cula mają na celu zwięk­sze­nie moty­wa­cji ćwi­czą­cych do zor­ga­ni­zo­wa­nego, przy­jem­nego i efek­tyw­nego spo­sobu zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści za pomocą symu­la­torów.

Poniż­sze cur­ri­cu­lum GI Men­tor oparte jest na „Texas Asso­cia­tion of Sur­gi­cal Skills Labo­ra­to­ries (TASSL) Fle­xi­ble Endo­scopy Tra­ining Cur­ri­cu­lum” i jest prze­zna­czone dla leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w gastro­en­te­ro­lo­gii, chi­rur­gii ogól­nej, chi­rur­gii prze­wodu pokar­mo­wego i medy­cy­nie wewnętrz­nej.

 • cur­ri­cu­lum pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści oparte na Texas Asso­cia­tion of Sur­gi­cal Skills Labo­ra­to­ries (TASSL)
 • zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści z zakresu chi­rur­gii ogól­nej zgod­nie z pro­gra­mem opra­co­wa­nym wspól­nie z Loy­ola Uni­ver­sity

Cur­ri­cu­lum jest dostępne za pośred­nic­twem Men­torLearn, bez pono­sze­nia żad­nych kosz­tów, zarówno dla klien­tów online, jak i offline. Korzy­sta­nie z Men­torLearn Online wiąże się
z sze­re­giem korzy­ści:

 • dostęp do mate­ria­łów dydak­tycz­nych poza cen­trum szko­leń
 • bar­dziej efek­tywne wyko­rzy­sta­nie czasu pracy
 • czy­ta­nie mate­ria­łów, instruk­cji, oglą­da­nie fil­mów i prze­glą­da­nie prze­pro­wa­dzo­nych symu­la­cji może odby­wać się zdal­nie bez uży­cia symu­la­tora, który w tym cza­sie może słu­żyć innym

Wszyst­kie gotowe do uży­cia cur­ri­cula są dostar­czane jako ustruk­tu­ry­zo­wana metoda szko­le­nia i mogą słu­żyć jako wzór dla insty­tu­cji, które mogą dosto­so­wać je do indy­wi­du­al­nych potrzeb szko­le­nio­wych.

Plat­formy

GI Men­tor™Express to prze­no­śna plat­forma ofe­ru­jąca najbar­dziej zaawan­so­waną symu­la­cję endo­sko­pii gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej. GI Men­tor Express jest ofe­ro­wana w kilku kon­fi­gu­ra­cjach oraz warian­tach ceno­wych.

Inno­wa­cyjna plat­forma GI-BRONCH Men­tor™ umoż­li­wia prze­pro­wa­dza­nie tre­ningu
z zakresu endo­sko­pii prze­wodu pokar­mo­wego oraz bron­cho­sko­pii, z wyko­rzy­sta­niem auten­tycz­nego bron­cho­skopu i regu­lo­wa­nego 24-calo­wego ekranu doty­ko­wego.

Uni­kalny sys­tem szko­le­niowy GI Men­tor łączy w sobie sze­reg cech zapew­niających reali­styczny tre­ning: dosto­so­wany sprzęt oraz opro­gra­mo­wa­nie, kli­niczny kolo­no­skop
i duode­no­skop oraz fizyczne narzę­dzia i pro­wad­nice do symu­la­cji róż­nych narzę­dzi endo­sko­po­wych.

Przy­padki pacjen­tów dla gór­nego i dol­nego odcinka układu pokar­mo­wego są zróż­ni­co­wane
i wystę­pują prze­mien­nie, ofe­ru­jąc wygodne i wszech­stronne śro­do­wi­sko do prak­tycz­nego tre­ningu endo­sko­po­wego.

Biblio­teka modu­łów

3D Systems współ­pra­cuje z eks­per­tami medycz­nymi z całego świata, two­rząc wir­tu­alne przy­padki pacjen­tów w opar­ciu o rze­czy­wi­ste dane medyczne obej­mu­jące histo­rię, wyniki testów bio­lo­gicz­nych oraz wyniki obra­zo­wa­nia.

Wszech­stronna biblio­teka modu­łów zapew­nia pro­gram szko­le­nia w zakre­sie pod­sta­wo­wych
i zaawan­so­wa­nych pro­ce­dur, począw­szy od ogól­nych nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści endo­sko­po­wych, poprzez pro­ste pro­ce­dury kli­niczne, a skoń­czyw­szy na wyma­ga­ją­cych pro­ce­durach, takich jak nagłe krwa­wie­nie, ERCP i EUS. Stała współ­praca ze śro­do­wi­skiem medycz­nym oraz udo­sko­na­la­nie opro­gramowania zapew­niają stały roz­wój dostęp­nych modu­łów. Dostępne są mię­dzy innymi:

Dodat­kowe moduły bron­cho­sko­pii dostępne są w łączo­nej plat­for­mie GI-BRONCH Men­tor, w tym:

 • moduł nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści bron­cho­sko­po­wych
 • moduł bron­cho­sko­pii dia­gno­stycz­nej
 • moduł nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści EBUS
 • moduł bron­cho­sko­pii ratun­ko­wej
 • moduł CHEST

Pomoce edu­ka­cyjne

GI Men­tor zapew­nia śro­do­wi­sko edu­ka­cyjne z wie­loma róż­no­rod­nymi przy­pad­kami wir­tu­al­nych pacjen­tów. Liczne pomoce edu­ka­cyjne, takie jak inte­rak­tywne mapy ana­to­miczne 3D lub wskaź­nik odczu­wa­nego bólu przez pacjenta, dostar­czają infor­ma­cji zwrot­nych na temat loka­li­za­cji bron­cho­skopu, stanu prze­wodu pokar­mo­wego, wystę­pujących kom­pli­ka­cji oraz poziomu dys­kom­fortu pacjenta pod­czas zabiegu.

Obser­wa­cja i ocena ćwi­czą­cych

Instruk­tor może w łatwy spo­sób two­rzyć samo­uczki oraz przy­pi­sy­wać je do wybra­nych uczest­ni­ków szko­le­nia. W trak­cie oraz po zakoń­czo­nej symu­la­cji dostępne są obiek­tywne wskaź­niki efek­tyw­no­ści, pozwa­la­jące na bie­żące moni­to­ro­wa­nie oraz ocenę ćwi­czą­cego.

Cechy i korzy­ści

 • wszech­stronny pro­gram naucza­nia
 • reali­styczna symu­la­cja VR
 • jedyny symu­la­tor ofe­ru­jący prak­tyczne szko­le­nie EUS
 • zatwier­dzona sku­tecz­ność w ponad czter­dzie­stu nie­za­leż­nych bada­niach nauko­wych w ciągu ostat­nich dzie­się­ciu lat
 • przy­ja­zna dla użyt­kow­nika i mobilna plat­forma, zawie­ra­jąca moduły z zakresu wyko­ny­wa­nia bron­cho­sko­pii przy uży­ciu bron­cho­skopu gięt­kiego
 • kom­pa­ty­bilny dla uczest­ni­ków szko­leń o róż­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych – tre­ning pro­ce­dur od pod­sta­wo­wych, do najbar­dziej zaawan­so­wa­nych
 • zapew­nia trwały efekt naby­wa­nia umie­jęt­no­ści, prze­wyż­sza­jący inne metody szko­le­nia

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.