PAT – kombinezon do symulowania otyłości- unisex

Kod produktu: 8001

Erler-Zimmer

18624,17 zł(15141,6 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Uniwersalny kombinezon umożlwiający odczucie zmian związanych z nadwagą.

Opis produktu

Uni­wer­salny kom­bi­ne­zon umożl­wia­jący odczu­cie zmian zwią­za­nych przy­bie­ra­niem na wadze. Dzięki kom­bi­ne­zonowi ćwi­czący mogą zro­zu­mieć jak zgubne i bole­sne jest życie z nadwagą. Z zało­żo­nym kom­bi­ne­zonem łatwiej jest zro­zu­mieć potrzeby osób bory­ka­ją­cych się z oty­ło­ścią. Moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia kom­bi­ne­zonu jest nie­orga­niczna, może on być wyko­rzy­stany pod­czas pro­gra­mów pro­fi­lak­tycz­nych np. w szko­łach gdzie gra­ficz­nie można przed­sta­wić skutki nadwagi.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zro­zu­mie­nie jak wygląda życie osób dotknię­tych nadwagą

Funk­cje­/ce­chy:

 • moż­li­wość przy­bra­nia na wadze w ciągu kilu sekund, regu­lo­wa­nie obcią­że­nia co 230 g z moż­li­wo­ścią stop­nio­wa­nia do 30 kg dodat­ko­wej masy (co jest eks­tre­mal­nym doświad­cze­niem, ponie­waż nie nastę­puje powolny wzrost masy)
 • zwięk­sze­nie obję­to­ści ciała, szcze­gól­nie w pre­fe­ro­wa­nych loka­li­za­cjach, takich jak piersi, brzuch, pośladki, uda i ramiona
 • kom­bi­ne­zon jest zmy­walny

W zesta­wie:

 • obcią­żona kami­zelka o zmien­nej wadze (stan­dar­dowo 9 kg)
 • obcią­żone spodnie o stan­dar­do­wej wadze 4,5 kg
 • wytrzy­mała torba na kół­kach do trans­portu i prze­cho­wy­wa­nia (kom­bi­ne­zon jest prze­cho­wy­wany na zewnątrz)

Opcje:

 • 8001W- PAT – kom­bi­ne­zon do symu­lo­wa­nia oty­ło­ści- kobieta
 • 8001M- PAT – Kom­bi­ne­zon do symu­lo­wa­nia oty­ło­ści- męż­czy­zna
 • 8001- PAT- kombinezon do symulowania otyłości- unisex
 • 8003– PAT Junior- kombinezon do symulowania otyłości u dzieci

Waga: 23 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.