Model stawu barkowego z więzadłami

Kod produktu: 4550

Erler-Zimmer

470,2 zł(382,28 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Naturalnych rozmiarów model stawu barkowego z więzadłami, dedykowany do nauki anatomii oraz ruchomości stawu barkowego.

Opis produktu

Natu­ral­nych roz­mia­rów model stawu bar­ko­wego z wię­za­dłami. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne do nauki budowy stawu bar­ko­wego z uwzględ­nie­niem wię­za­deł. Ela­styczne wię­za­dła dodat­kowo umoż­li­wiają zapo­zna­nie się z rucho­mo­ścią stawu. Budowa modelu obej­muje obręcz bar­kową (łopatka i oboj­czyk), frag­ment kości ramien­nej, część torebki sta­wo­wej oraz nastę­pu­jące wię­za­dła: kru­czo-bar­kowy, kru­czo-ramienne, poprzeczne-łopatki. Model umoż­li­wia pre­zen­ta­cję głów­nych ruchów wyko­ny­wa­nych w sta­wie bar­kowym: przo­do­po­chy­le­nie, retro­wer­sja, rota­cja zewnętrzna i wewnętrzna oraz odwo­dze­nie. Model umiesz­czony jest na podsta­wie, z któ­rej w razie potrzeby może zostać zde­mon­to­wany.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ana­to­mii oraz rucho­mo­ści stawu bar­ko­wego

Funk­cje­/ce­chy:

  • natu­ral­nych roz­mia­rów model
  • posiada odwzo­ro­wane struk­tury ana­to­miczne, takie jak wię­za­dła oraz frag­ment torebki sta­wo­wej
  • umoż­li­wia pre­zen­ta­cję głów­nych ruchów wyko­ny­wa­nych w sta­wie bar­kowym
  • umiesz­czony jest na podsta­wie, z któ­rej w razie potrzeby może zostać zde­mon­to­wany

W zesta­wie:

  • model stawu bar­ko­wego z wię­za­dłami umiesz­czony na podsta­wie

Wymiary: 16 x 13 x 18.5 cm

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.