Moduł echokardiografii płodu

Kod produktu: U/SFETALECHO

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Kli­niczne przy­padki tre­nin­gowe pozwa­lają uczest­ni­kom na ocenę pozy­cji serca, osi, struk­tur i rytmu u zdro­wych pło­dów oraz w przy­padku obec­no­ści wro­dzo­nych cho­rób serca.

Opis produktu

Kli­niczne przy­padki tre­nin­gowe pozwa­lają uczest­ni­kom na ocenę pozy­cji serca, osi, struk­tur i rytmu u zdro­wych pło­dów oraz w przy­padku obec­no­ści wro­dzo­nych cho­rób serca. Przy­padki wyma­gają dia­gno­styki w róż­nym wieku cią­żo­wym, wraz z pełną oceną kar­dio­lo­giczną płodu w 20 tygo­dniu ciąży.

Róż­nice w usta­wie­niu i ruchach płodu wraz z roz­wi­nię­tymi narzę­dziami dia­gno­stycz­nymi, takimi jak kolo­rowy Dop­pler, tryb M, PW, pomiary bio­me­trii serca i auto­ma­tyczne obli­cze­nia, two­rzą wysoce reali­styczne śro­do­wi­sko tre­nin­gowe.

Moduł zawiera zarówno przy­padki śro­do­wi­ska wir­tu­al­nego 3D, jak i przy­padki skon­cen­tro­wa­nego sce­na­riu­sza kli­nicznego.

Umie­jęt­no­ści:

  • ocena pozy­cji serca, osi, struk­tury i rytmu

Wła­ści­wo­ści:

  • ocena 20-tygo­dnio­wego płodu
  • wysoce reali­styczne śro­do­wi­sko tre­nin­gowe
  • moduł zawiera zarówno przy­padki śro­do­wi­ska wir­tu­al­nego 3D, jak i przy­padki skon­cen­tro­wa­nego sce­na­riu­sza kli­nicznego

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.