Moduł szkolenia podstaw chirurgii artroskopowej – FAST

Kod produktu: ARTHROFAST

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Pro­gram opiera się na zało­że­niu, że pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści chi­rur­giczne naj­le­piej roz­wi­jać sekwen­cyj­nie, a zaawan­so­wana bie­głość powinna opie­rać się na pomyśl­nym ukoń­cze­niu pro­gramu naucza­nia pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści.

Opis produktu

Pro­gram opiera się na zało­że­niu, że pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści chi­rur­giczne naj­le­piej roz­wi­jać sekwen­cyj­nie, a zaawan­so­wana bie­głość powinna opie­rać się na pomyśl­nym ukoń­cze­niu pro­gramu naucza­nia pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści.

Pro­gram FAST został zaini­cjo­wany w 2011 roku jako wspólny wysi­łek trzech wio­dą­cych ame­ry­kań­skich towa­rzystw orto­pe­dycz­nych:

 • Arth­ro­scopy Asso­cia­tion of North Ame­rica (AANA)
 • Ame­rican Aca­demy of Ortho­pa­edic Sur­ge­ons (AAOS)
 • Ame­rican Board of Ortho­pa­edic Sur­gery (ABOS)

Moduł FAST zawiera:

 • Tre­ści dydak­tyczne – moduł FAST zawiera sześć pro­gramów dydak­tycz­nych z cen­nymi tre­ściami znaj­du­ją­cymi się w sys­te­mie zarzą­dza­nia pro­gramami naucza­nia Sim­bio­nix Men­to­rLe­arn:
 1. Pod­sta­wowe zasady artro­sko­pii
 2. Pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści trian­gu­la­cji
 3. Pod­stawy artro­sko­pii inter­wen­cyj­nej
 4. Szwy kotwi­czące
 5. Prze­pusz­cza­nie szwów przez tkankę
 6. Artro­sko­powe wią­za­nie węzłów
 • Szko­le­nie prak­tyczne – moduł FAST zapew­nia prak­tyczne szko­le­nie w zakre­sie artro­sko­pii, aby uła­twić naukę pod­staw, co pozwala stać się lep­szym chi­rur­giem. Należy do nich jede­na­ście pod­sta­wo­wych zadań, które są dostar­czane w kon­fi­gu­ra­cji obu­ręcz­nej.
 • Oceny – aby zapew­nić uczniowi natych­mia­stowe infor­ma­cje zwrotne, które pozwolą mu oce­nić jego postęp i zro­zu­mieć, które klu­czowe ele­menty artro­sko­pii należy popra­wić.

Umie­jęt­no­ści:

 • Pod­sta­wowe zasady artro­sko­pii
 • Pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści trian­gu­la­cji
 • Pod­stawy artro­sko­pii inter­wen­cyj­nej
 • Szwy kotwi­czące
 • Prze­pusz­cza­nie szwów przez tkankę
 • Artro­sko­powe wią­za­nie węzłów

Wła­ści­wo­ści:

 • pro­gram FAST został zaini­cjo­wany w 2011 roku jako wspólny wysi­łek trzech wio­dą­cych ame­ry­kań­skich towa­rzystw orto­pe­dycz­nych
 • zawiera sześć pro­gramów dydak­tycz­nych
 • zapew­nia prak­tyczne szko­le­nie w zakre­sie artro­sko­pii
 • zapew­nia infor­ma­cje zwrotne

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.