Moduł niezbędnych umiejętności robotycznych

Kod produktu: ROBOESSESKI

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł ten umoż­li­wia sta­ży­ście zdo­by­cie umie­jęt­no­ści na pozio­mie pod­sta­wo­wym, nie­zbęd­nych do budo­wa­nia pew­no­ści i łatwo­ści w robo­tycz­nych tech­ni­kach chi­rur­gicz­nych.

Opis produktu

Moduł ten umoż­li­wia sta­ży­ście zdo­by­cie umie­jęt­no­ści na pozio­mie pod­sta­wo­wym, nie­zbęd­nych do budo­wa­nia pew­no­ści i łatwo­ści w robo­tycz­nych tech­ni­kach chi­rur­gicz­nych. Ćwi­cze­nia opie­rają się na zada­niach w ramach Sieci szko­leń robo­tycz­nych (Robo­tic Tra­ining Network – RTN) oraz w ramach Pro­gramu pod­staw chi­rur­gii lapa­ro­sko­po­wej (Fun­da­men­tals of Lapa­ro­sco­pic Sur­gery Pro­gram – FLS) opra­co­wa­nego przez SAGES. Nie­ana­to­miczna kon­fi­gu­ra­cja zapew­nia relak­su­jące oto­cze­nie poza salą ope­ra­cyjną, mające na celu poprawę pod­stawowej koor­dy­na­cji oko-ręka, mani­pu­la­cji obu­ręcz­nej, arty­ku­la­cji nad­garstka, pracy kamery, chwy­ta­nia, per­cep­cji głę­bo­ko­ści i atrau­ma­tycz­nego obcho­dze­nia się z tkan­kami.

Opty­malne szko­le­nie zespołu moż­liwe jest dzięki połą­cze­niu LAP Men­tor Express z Robo­tiX Men­tor. Pozwala to asy­sten­towi chi­rur­gicz­nemu ćwi­czyć umie­jęt­no­ści razem z chi­rur­giem w tym samym śro­do­wi­sku szko­le­nio­wym.

Umie­jęt­no­ści:

  • pod­stawowa koor­dy­na­cja ręka-oko
  • mani­pu­la­cja obu­ręczna
  • arty­ku­la­cja nad­garstka
  • kamera
  • chwy­ta­nie
  • per­cep­cja głębi
  • atrau­ma­tyczne obcho­dze­nie się z tkan­kami

Wła­ści­wo­ści:

  • ćwi­cze­nia opie­rają się na zada­niach w ramach Sieci szko­leń robo­tycz­nych (Robo­tic Tra­ining Network – RTN) oraz w ramach Pro­gramu pod­staw chi­rur­gii lapa­ro­sko­po­wej (Fun­da­men­tals of Lapa­ro­sco­pic Sur­gery Pro­gram – FLS) opra­co­wa­nego przez SAGES
  • kon­fi­gu­ra­cja nie­ana­to­miczna
  • opty­malne szko­le­nie zespołu moż­liwe jest dzięki połą­cze­niu LAP Men­tor Express z Robo­tiX Men­tor

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.