Moduł podstaw chirurgii robotycznej (FAS)

Kod produktu: ROBOFRS

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł ten oparty jest na pro­gra­mie naucza­nia umie­jęt­no­ści FRS opra­co­wa­nym przez wiele towa­rzystw i orga­ni­za­cji chi­rur­gicz­nych, które doszły do poro­zu­mie­nia w tema­cie klu­czo­wych umie­jęt­no­ści, zadań i błę­dów, które należy uwzględ­nić w kom­plek­so­wym pod­sta­wo­wym pro­gra­mie naucza­nia.

Opis produktu

Moduł ten oparty jest na pro­gra­mie naucza­nia umie­jęt­no­ści FRS opra­co­wa­nym przez wiele towa­rzystw i orga­ni­za­cji chi­rur­gicz­nych, które doszły do poro­zu­mie­nia w tema­cie klu­czo­wych umie­jęt­no­ści, zadań i błę­dów, które należy uwzględ­nić w kom­plek­so­wym pod­sta­wo­wym pro­gra­mie naucza­nia.

Moduł zawiera stan­dar­dowe przy­padki pozwa­la­jące na nie­za­leżne szko­le­nie i otrzy­ma­nie obiek­tyw­nych rapor­tów z wyni­kami.

Wyko­rzy­sta­nie symu­la­tora Robo­tiX Men­tor do tego typu szko­leń zmniej­sza koszty kon­fi­gu­ra­cji i mate­ria­łów.

Moduł został opra­co­wany w ści­słej współ­pracy z eks­per­tami FRS.

Umie­jęt­no­ści:

  • pod­stawy chi­rur­gii robo­tycz­nej

Wła­ści­wo­ści:

  • moduł został opra­co­wany w ści­słej współ­pracy z eks­per­tami FRS

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.