Newborn Pedi- Fantom Pielęgnacyjny i BLS/RKO z monitorowaniem OMNI2

Kod produktu: S105.250.PK.L

Gaumard

17421,7 zł(14163,98 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nowo­rodka prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych i RKO/BLS z moż­li­wo­ścią bez­prze­wo­do­wego moni­to­ro­wa­nia popraw­no­ści wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści resu­scy­ta­cyj­nych na table­cie z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem. Ćwi­czący ma moż­li­wość wyko­na­nia intu­ba­cji, iniek­cji dożyl­nej, doszpi­ko­wej, bada­nia tętna oraz cew­ni­ko­wa­nie pępo­winy.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nowo­rodka posia­da­jący reali­styczne odwzo­ro­wane drogi odde­chowe z ustami, stru­nami gło­so­wymi, tcha­wicą i prze­ły­kiem, co umoż­li­wia wyko­na­nie intu­ba­cji przez nos i usta przy uży­ciu stan­dar­do­wych przy­rzą­dów oraz odsy­sa­nia. Fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie BLS/RKO, ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wiają wyzna­cze­nie pra­wi­dło­wego uło­że­nia rąk a klatka pier­siowa unosi się pod­czas wen­ty­la­cji. Pra­wi­dło­wość wyko­na­nych czyn­no­ści jest bez­prze­wo­dowo moni­to­ro­wana przy uży­ciu opro­gra­mo­wa­nia w j. pol­skim zain­sta­lo­wa­nego na table­cie z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem. Fan­tom posiada miej­sca do wyko­ny­wa­nia iniek­cji dożyl­nej na pra­wej ręce i lewej nodze, (infu­zja i bolus), iniek­cji doszpi­ko­wej w kość pisz­cze­lową oraz moż­li­wość cew­ni­ko­wa­nia pępo­winy. Fan­tom posiada manu­al­nie gene­ro­wane tętno na tęt­nicy ramie­nio­wej, pro­mie­nio­wej, udo­wej, pod­ko­la­no­wej oraz na pępo­wi­nie. Moż­li­wość opcjo­nal­nego wyświe­tla­nia para­me­trów życio­wych na Wir­tu­al­nym Moni­to­rze Pacjenta.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– pie­lę­gna­cja nowo­rodka

– czyn­no­ści resu­scy­ta­cyjne u nowo­rodka

– wyko­ny­wa­nie iniek­cji dożyl­nych w rękę i nogę oraz iniek­cji doszpi­ko­wej

– intu­ba­cja i odsy­sa­nie

Cechy­/funk­cje:

 • reali­styczne odwzo­ro­wane drogi odde­chowe z ustami, stru­nami gło­so­wymi, tcha­wicą i prze­ły­kiem
 • wyko­na­nie intu­ba­cji przez nos i usta przy uży­ciu stan­dar­do­wych przy­rzą­dów oraz odsy­sa­nia
 • prze­pro­wa­dza­nie BLS/RKO z bez­prze­wo­do­wym moni­to­ro­wa­niem pra­wi­dło­wo­ści przy uży­ciu opro­gra­mo­wa­nia w j. pol­skim zain­sta­lo­wa­nego na table­cie z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem
 • manu­al­nie gene­ro­wane tętno na tęt­nicy ramie­nio­wej, pro­mie­nio­wej, udo­wej, pod­ko­la­no­wej oraz na pępo­wi­nie.
 • iniek­cja dożylna na pra­wej ręce i lewej nodze, (infu­zja i bolus)
 • iniek­cja doszpi­kowa w kość pisz­cze­lową
 • moż­li­wość cew­ni­ko­wa­nia pępo­winy
 • opcjo­nalne moni­to­ro­wa­nie para­me­trów życio­wych na Wir­tu­al­nym Moni­to­rze Pacjenta

W zesta­wie:

 • fan­tom w postaci nowo­rodka
 • tablet z opro­gra­mo­wa­niem w j. pol­skim
 • torba trans­por­towa
 • zasi­lacz
 • instruk­cja

Opcje

 • S105.205.PK. L- New­born Pedi- Fan­tom Pie­lę­gna­cyjny i BLS/RKO z moni­to­ro­wa­niem OMNI2 o jasnej kar­na­cji skóry
 • S105.250.PK. M- New­born Pedi- Fan­tom Pie­lę­gna­cyjny i BLS/RKO z moni­to­ro­wa­niem OMNI2 o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • S105.250.PK. D- New­born Pedi- Fan­tom Pie­lę­gna­cyjny i BLS/RKO z moni­to­ro­wa­niem OMNI2 o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • S105.711– dekom­pre­sja i dre­naż klatki pier­sio­wej
 • S105.250.201– licen­cja opro­gra­mo­wa­nia wir­tu­al­nego moni­tora

Ele­menty zamienne

 • S105.816– gruszka gene­ru­jąca tętno
 • S105.918– strzy­kawka napeł­nia­jąca prze­wody żylne

Ele­menty zuży­walne

 • S105.810– wymienne żyły (2 sztuki)
 • S105.813.L- wymienna skóra ręki (2 sztuki) Arm Skin
 • S105.803.L- wymienna skóra ręki do iniek­cji
 • S105.835– wymienne kości pisz­cze­lowe do iniek­cji doszpi­ko­wej (16 sztuk)
 • S105.836L. L- wymienna skóra lewej nogi (1)
 • S105.836R. L- wymienna skóra pisz­cze­lan (2)
 • S105.840– pępo­wina
 • S105.843– zawór pęche­rza z zawo­rem
 • S105.811– rezer­wuar na krew
 • GU. 080– kon­cen­trat sztucz­nej krwi

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.