Zaawansowany fantom RKO/BLS z aplikacją ewaluacyjną na tablecie /Sherpa-X/

Kod produktu: BT-SEEM2

BT inc.

5402,16 zł(4392,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom prze­zna­czony do nauki i ćwi­cze­nia pro­ce­dury RKO/BLS. Przed­sta­wia tors doro­słego pacjenta. Zasto­so­wane roz­wią­za­nia i nowo­cze­sna elek­tro­nika pozwa­lają na moni­to­ro­wa­nie klu­czo­wych para­me­trów resu­scy­ta­cji, a infor­ma­cje o jako­ści prze­pro­wa­dza­nego RKO/BLS pre­zen­to­wane są w cza­sie rze­czy­wi­stym. Sta­nowi ide­alne narzę­dzie edu­ka­cyjne. Zawarte w zesta­wie opro­gra­mo­wa­nie, dzięki róż­nym modu­łom umoż­li­wia zarówno samo­dzielny tre­ning jak i egza­mi­no­wa­nie umie­jęt­no­ści kur­san­tów.

Opis produktu

Fan­tom prze­zna­czony do nauki i ćwi­cze­nia pro­ce­dury RKO/BLS. Przed­sta­wia tors doro­słego pacjenta. Umoż­li­wia tre­ning takich czyn­no­ści jak: bez­przy­rzą­dowe udroż­nia­nie dróg odde­cho­wych (poprzez odchy­le­nie głowy i wysu­nię­cie żuchwy), wen­ty­la­cja przez maskę twa­rzową z uży­ciem worka samo­roz­prę­żal­nego, oraz resu­scy­ta­cja usta­/u­sta.

Współ­pra­cuje z urzą­dze­niami do auto­ma­tycz­nej kom­pre­sji klatki pier­sio­wej oraz umoż­li­wia uży­cie szko­le­nio­wego AED. Magne­tyczny sys­tem do wie­lo­krot­nego uży­wa­nia elek­trod jed­no­ra­zo­wych na ciele fan­tomu zawarty jest w zesta­wie. Elek­trody utrzy­mują pozy­cję dzięki wbu­do­wa­nym magne­som. Pod­czas tre­ningu wyczu­walny jest reali­styczny opór klatki pier­sio­wej oraz jej relak­sa­cja. Fan­tom pra­cuje dzięki zasi­la­niu sie­cio­wemu 230 V lub bate­ryj­nemu. Zasto­so­wane roz­wią­za­nia i nowo­cze­sna elek­tro­nika pozwa­lają na moni­to­ro­wa­nie klu­czo­wych para­me­trów resu­scy­ta­cji, jed­no­cze­śnie czy­niąc to w spo­sób czy­telny dla ćwi­czą­cych.

Infor­ma­cje o jako­ści prze­pro­wa­dza­nego RKO/BLS pre­zen­to­wane są w cza­sie rze­czy­wi­stym:

 • na wyświe­tla­czu LCD pre­zen­to­wana jest cał­ko­wita ilość wyko­na­nych uci­śnięć klatki pier­sio­wej oraz liczba pra­wi­dłowo wyko­na­nych uci­śnięć
 • czę­sto­tli­wość i głę­bo­kość uci­sków sygna­li­zo­wane są za pomocą lam­pek LED (z moż­li­wo­ścią wyłą­cze­nia)
 • dźwięk (z moż­liow­ścią wyłą­cze­nia) sygna­li­zuje popraw­nie wyko­nane uci­śnię­cia

Zawarte w zesta­wie opro­gra­mo­wa­nie może zostać zain­sta­lo­wane na tele­fo­nie lub table­cie. Dzięki róż­nym modu­łom umoż­li­wia zarówno samo­dzielny tre­ning jak i egza­mi­no­wa­nie umie­jęt­no­ści kur­san­tów. Dzieki opro­gra­mo­wa­niu można pozy­skać szcze­gó­łowe infor­ma­cje o uci­śnię­ciach klatki pier­sio­wej (głę­bo­kość, miej­sce, czę­stość, ilość, relak­sa­cja, czas prze­rwy bez dzia­łań ćwi­czą­cego) oraz o wen­ty­la­cji (obję­tość, czę­stość, śred­nia itp.). Opro­gra­mo­wa­nie może pra­co­wać min. w trzech try­bach: ewa­lu­acji, tre­ningu oraz gry. Tryb ewa­lu­acji oraz tre­ningu umoż­li­wiają gene­ro­wa­nie, zapi­sy­wa­nie oraz wydruk wyniku z prze­pro­wa­dzo­nej pro­ce­dury przez ćwi­czą­cego. Wyniki ćwi­cze­nia mogą być zapi­sane w for­ma­cie PNG lub w postaci pliku Excel. Ponadto opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie ćwi­czeń do 6 mane­ki­nów przy uży­ciu jed­nego urzą­dze­nia. Tryb ewa­lu­acji pozwala na ocene oraz porów­ny­wa­nie egza­mi­no­wa­nej grupy. Para­me­try według któ­rych oce­niane jest wyko­na­nie ćwi­cze­nia mogą być edy­to­wane.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka oraz tre­ning pro­ce­dury RKO/BLS

Funk­cje / cechy:

 • infor­ma­cje o jako­ści prze­pro­wa­dza­nego RKO/BLS pre­zen­to­wane są w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • głę­bo­kość uci­śnięć wykry­wana jest do 7,5 cm
 • opro­gra­mo­wa­nie może pra­co­wać w trzech try­bach: ewa­lu­acji, tre­ningu oraz gry
 • moż­li­wość gene­ro­wa­nia, zapi­sy­wa­nia i wydruku wyni­ków ćwi­czeń
 • moni­to­ro­wa­nie ćwi­czeń do 6 mane­ki­nów przy uży­ciu jed­nego urzą­dze­nia
 • moż­li­wość pracy dzięki zasi­la­niu sie­cio­wemu 230 V lub bate­ryj­nemu.

W zesta­wie:

 • fan­tom
 • opro­gra­mo­wa­nie w języku pol­skim
 • magne­tyczne, uni­wer­salne, wie­lo­krot­nego użytku pady magne­tyczne do nakle­ja­nia jed­no­ra­zo­wych elek­trod
 • torba trans­por­towa, która po roz­ło­że­niu może słu­żyć jako mata tre­ningowa

Dostępne opcje:

 • tablet
 • power bank

Waga: 4.2kg

Wymiary: (65×33×20 cm)

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.