Pediatryczny trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi

Kod produktu: BT-CSIV I

8767,44 zł(7128,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

­Trena­żer składający się z dwóch ramion dziecka- rocznego i trzyletniego z sil­ni­kiem wytwa­rza­ją­cym prze­pływ krwi słu­żący do nauki iniek­cji dożyl­nej. Dzięki zasto­so­wa­niu trzy­war­stwo­wej tkanki skła­da­ją­cej się ze skóry, tkanki pod­skór­nej, tłusz­czu i żył uzy­skano reali­styczne odczu­cia pod­czas wyko­ny­wa­nia iniek­cji.

Opis produktu

W ramie­niu do iniek­cji dożyl­nej zasto­so­wano sil­nik wytwa­rza­jący reali­styczny prze­pływ krwi. Ramię składa się ze skóry, naskórka, war­stwy tłusz­czu pod­skór­nego i żył. Dzięki trzy­war­stwo­wej tkance odczu­cia pod­czas wyko­ny­wa­nia iniek­cji są reali­styczne. Tre­na­żer umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie iniek­cji w żyłę dołu łokciowego oraz grzbietowe dłoni.

Prze­pływ krwi gene­ro­wany jest hybry­dowo (dzięki sil­nikowi lub gra­wi­ta­cji). Sil­nik jest łatwy do podłą­cze­nia oraz uła­twia prze­płu­ki­wa­nie żył po skoń­cze­niu ćwi­czeń.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • ćwi­cze­nie iniek­cji dożyl­nej

Funk­cje / cechy:

 • sil­nik wytwa­rza­jący reali­styczny prze­pływ krwi
 • w zestawi znajduje się dwa modele ramienia: 3-letniego dziecka i 1-rocznego dziecka
 • ramię skła­da­ się ze skóry, naskórka, war­stwy tłusz­czu pod­skór­nego i żyły
 • trzy­war­stwowa tkanka zapew­nia­jąca reali­styczne odczu­cia pod­czas wyko­ny­wa­nia iniek­cji
 • dostęp do żyły dołu łokciowego oraz grzbietowej dłoni
 • prze­pływ krwi gene­ro­wany hybry­dowo (dzięki sil­nikowi oraz gra­wi­ta­cji)
 • łatwy do podłą­cze­nia sil­nik
 • uła­twione prze­płu­ki­wa­nie żył po skoń­cze­niu ćwi­cze­nia za pomocą sil­nika
 • moż­li­wość pracy na zasi­la­niu bate­ryj­nym lub zasi­la­czu

W zesta­wie:

 • model ramie­nia 3-letniego dziecka
 • model ramienia rocznego dziecka
 • sil­nik z pompą
 • uchwyt na ramię
 • dedy­ko­wana walizka trans­por­towa
 • wkładki skła­da­jące się z naskórka tłusz­czu pod­skór­nego i żył (2 szt.)
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi (30 ml)

Wymiary:

 • Model ramienia 1 (trzylatka): 37×10×8 cm
 • Model ramienia 2 (roczne dziecko) : 25×8×8 cm
 • Walizka: 73×28×14 cm

Waga:

 • Model ramienia 1 (trzylatka): 0.7 kg
 • Model ramienia 2 (roczne dziecko) : 0.5 kg
 • Walizka: 2.2 kg
 • Waga zestawu: ok 5.5 kg

Elementy zużywalne:

 • CSIV-I-ARMS — 1 Zestaw : 2 sztuki ramienia 3-letniego dziecka i 2 sztuki ramienia rocznego dziecka
 • CSIV-I-ARM-1-year-old — 2 ramiona rocznego dziecka
 • CSIV-I-ARM-3-year-old — 2 ramiona 3-letniego dziecka BT CSIV I- Pediatryczny trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi

Opcje:

 • BT CSIV-I­­­ Pediatryczny trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi
 • BT CSIV-I-G­ Pediatryczny trenażer do nauki iniekcji dożylnej

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.