SIMPLE SIMON – fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej- mężczyzna

Kod produktu: S205.PK.L

5049,77 zł(4105,5 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Pełnopostaciowy fantom mężczyzny umożliwiający ćwiczenie szerokiego zakresy procedur pielęgniarskich takich jak kąpiel, zakraplanie oczu i uszu, pielęgnacja jamy ustnej i tracheotomii. Realistycznie odwzorowana pochwa i szyjka macicy umożliwia  wykonanie płukania i pobrania wymazu.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom kobiety prze­zna­czony do ćwi­czeń umie­jęt­no­ści z zakresu pie­lę­gniar­stwa. Dzięki rucho­mym sta­wom fan­tom można pozy­cjo­no­wać i np. sadzać na wózku inwa­lidz­kim. Umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie typo­wych pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak ban­da­żo­wa­nie koń­czyn, pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii. Symu­lo­wany kanał uszny umoż­li­wia wpro­wa­dza­nie leków i iry­ga­cję. Fan­tom pozwala rów­nież na ćwi­cze­nie pro­ce­dur oftal­mo­lo­gicz­nych oraz utrzy­my­wa­nie higieny jamy ust­nej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

 • kąpiel i ban­da­żo­wa­nie
 • pie­lę­gna­cja jamy ust­nej
 • iry­ga­cja i zakra­pia­nie ucha
 • umiesz­cza­nie rurki tra­che­oto­mij­nej i jej pie­lę­gna­cja
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji domię­śnio­wej

Funk­cje­/ce­chy

 • fan­tom posiada miękką reali­styczną twarz, ręce, stopy, palce u rąk i stóp
 • moż­li­wość manu­al­nego otwie­ra­nia i zamy­ka­nia powiek;
 • moż­li­wość zakra­pia­nia oczu
 • moż­li­wość mycia i ban­da­żo­wa­nia koń­czyn oraz pal­ców u rąk i stóp (są odlane oddziel­nie)
 • górna i dolna pro­teza zębowa umoż­li­wia pie­lę­gna­cję jamy ist­nej
 • moż­li­wość umiesz­cza­nia fan­tomu w pozy­cji sie­dzą­cej i leżą­cej
 • moż­li­wość zakra­pla­nia i iry­ga­cji kanału usznego
 • pie­lę­gna­cja wło­sów
 • iniek­cja domię­śniowa w mię­sień ramienny, czwo­ro­głowy oraz w górny obszar pośladka
 • pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii
 • umiesz­cza­nie rurki ust­nej i noso­wej

W zesta­wie:

 • fan­tom osoby doro­słej Sim­ple Simon

Opcje

 • S205.PK. L- SIMPLE SIMON – fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej- męż­czy­zna- jasna kar­na­cja
 • S205.PK. M- SIMPLE SIMON – fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej- męż­czy­zna- śniada kar­na­cja
 • S205.PK. D- SIMPLE SIMON – fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej- męż­czy­zna- ciemna kar­na­cja
 • S205.PK. 250.L- SIMPLE SIMON – fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej- męż­czy­zna i pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– jasna kar­na­cja
 • S205.PK. 250.M- SIMPLE SUSIE – fan­tom pie­lę­gna­cyjny męż­czy­zny z pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– śniada kar­na­cja
 • S205.PK. 250.D- SIMPLE SUSIE – fan­tom pie­lę­gna­cyjny męż­czy­zny i pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– ciemna kar­na­cja
 • S205.803R. MIV- Zaawan­so­wane ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz pod­skór­nej
 • S205.803.R. IV- Wszech­stronne ramię do iniek­cji śród­skór­nej, domię­śnio­wej i dożyl­nej
 • S205.803R. AIV. R2.L- Ramię do iniek­cji dożyl­nej i dostę­pem tęt­ni­czym
 • S205.989L. L – Ramię do nauki pomiaru ciśnie­nia krwi z sys­te­mem OMNI
 • S205.807– dedy­ko­wana nylo­nowa torba
 • S205.848– skóra klatki pier­sio­wej i ste­to­skop do osłu­chi­wa­nia tonów serca i dźwię­ków płuc
 • S205.980– kikut po ampu­ta­cji
 • S205.764– zestaw dwóch odle­żyn w oko­licy kości krzy­żo­wej
 • S205.756– stopa cukrzy­cowa (z owrzo­dze­niami)
 • S205.910.L- kikut po ampu­ta­cji

Ele­menty zuży­walne:

 • 30020750A- wkładka do iniek­cji domię­śnio­wych (ramię)
 • S205.857.3– wkładka do iniek­cji domię­śnio­wych (pośla­dek)
 • S205.857.L- zestaw wymien­nych wkła­dek do iniek­cji do ramie­nia i uda
 • S205.810– wymienne żyły
 • S205.813L. AIV. L- wymienna skóra przedramie­nia do ramie­nia do iniek­cji dożyl­nej i dostę­pem tęt­ni­czym
 • S205.813R. IV. L- wymienna skóra do wszech­stronnego ramie­nia do iniek­cji śród­skór­nej, domię­śnio­wej i dożyl­nej
 • S205.813R. MIV. L

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.