SonoHysteroSim- symulator sonohisterografii

Kod produktu: SHS

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

SonoHysteroSim to innowacyjny symulator wysokiej wierności, przeznaczony do szkolenia lekarzy w zakresie sonohisterografii.

Opis produktu

Sono­Hy­ste­ro­Sim to inno­wa­cyjny symu­la­tor wyso­kiej wier­no­ści, prze­zna­czony do szko­le­nia leka­rzy w zakre­sie sono­hi­ste­ro­gra­fii. Pro­ce­dura ta zapew­nia lep­szą wizu­ali­za­cję endo­me­trium pod­czas stan­dar­do­wej ultra­so­no­gra­fii prze­zpo­ch­wo­wej i jest sto­sun­kowo bez­pieczną pro­ce­durą oceny pato­lo­gii endo­me­trium. Może być sto­so­wany do oceny pacjen­tek z nie­pra­wi­dło­wym krwa­wie­niem z pochwy lub nie­płod­no­ścią.

Sono­hy­ste­ro­Sim ofe­ruje obra­zo­wa­nie endo­me­trium w cza­sie rze­czy­wi­stym pod­czas stan­dar­do­wej ultra­so­no­gra­fii prze­zpo­ch­wo­wej, poka­zuje poten­cjalne nie­pra­wi­dło­wo­ści, w przy­padku któ­rych wyma­gane jest dal­sze obra­zo­wa­nie, okre­śla stan­dard prze­zpo­ch­wo­wego obra­zo­wa­nia macicy pod­czas wlewu soli fizjo­lo­gicz­nej.

Opro­gra­mo­wa­nie zawiera 7 przy­pad­ków kli­nicz­nych:

  • pra­wi­dłowa tkanka
  • polipy
  • mię­śniaki
  • zanik endo­me­trium
  • zro­sty endo­me­trium (lub bli­zny)
  • zło­śliwe zmiany / masy
  • wady wro­dzone

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– wyko­na­nie sono­hi­ste­ro­gra­fii

 

Funk­cje­/ce­chy:

– wszyst­kie przy­padki odtwa­rzają rze­czy­wi­ste przy­padki kli­niczne

– dzięki przy­ja­znemu dla użyt­kow­nika inter­fej­sowi inte­rak­cja użyt­kow­nika z symu­la­torem jest pro­sta, szybka i efek­tywna.

– wizu­ali­za­cja zabiegu w cza­sie rze­czy­wi­stym na symu­lo­wa­nym moni­to­rze USG.

– opro­gra­mo­wa­nie zawiera sie­dem sce­na­riu­szy

 

W zesta­wie:

– dokładna pod wzglę­dem dokład­no­ści kobieca dolna część tuło­wia umiesz­czona na pod­sta­wie

– wkładka brzuszna

– wkładka z czuj­ni­kiem Sono­Hy­ste­ro­Sim

– symu­lo­wana sonda prze­zpo­ch­wowa

– wzier­nik i strzy­kawka

– kli­niczny cew­nik do sono­hi­ste­ro­gra­fii

– dodat­kowy moni­tor LCD

– symu­lo­wany pedał pompy aspi­ra­cyj­nej

– lap­top z uprzed­nio zain­sta­lo­wa­nym Sono­Hy­ste­ro­Sim opro­gra­mo­wa­niem

– instruk­cja użyt­kow­nika

– torba trans­por­towa

– wspar­cie tech­niczne pod­czas insta­la­cji oraz szko­le­nie w wer­sji zdal­nej

– bez­płatne doży­wot­nie aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia

– roczna gwa­ran­cja na sprzęt

Accurate Srl.