Accurate Srl.

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • BlockSim- Symulator blokady powięzi pod kontrolą USG

  BlockSim- Symulator blokady powięzi pod kontrolą USG

  Accurate Srl.
  Więcej o produkcie

  Innowacyjny symulator do nauki blokady powięzi pod kontrolą USG zawierający w zestawie 3 wkładki symulujące tkankę kręgosłupa, tkankę brzucha oraz tkankę klatki piersiowej.

 • LungSim Symulator respiratora – licencja na jeden komputer

  Accurate Srl.
  18 228,60  (14 820,00  netto) Więcej o produkcie

  Symulator respiratora mechanicznego oparty na oprogramowaniu sterowanym modelem matematycznym. Umożliwia pracę w trybie samodzielnym gdzie użytkownik indywidualnie szkoli się w zakresie mechanizmów oddechowych, jak również w trybie symulacji, gdy oprogramowanie jest bezprzewodowo połączone z symulatorem pacjenta umożliwiając tworzenie zaawansowanych scenariuszy symulacji u różnych pacjentów z chorobami płuc lub ostrymi niewydolnościami oddechowymi.

   

  BROSZURA PRODUKTU ZNAJDUJE SIĘ PO PRAWEJ STRONIE EKRANU

 • Vaussim- Symulator USG współpracujący z fantomami

  Accurate Srl.
  Więcej o produkcie

  Zestaw do nauki pro­ce­dur USG współ­pra­cu­jący z symu­la­to­rem doro­słego czło­wieka posia­da­jący moż­li­wość symu­la­cji i wyświe­tla­nia wizu­ali­za­cji USG z real­nymi obra­zami np. pro­ce­dur FAST, eFAST, RUSH poka­zy­wa­nymi na oddziel­nym kom­pu­te­rze symu­lu­ją­cym ultra­so­no­graf. W zesta­wie znaj­duje się 15 czuj­ni­ków RFID, które mogą zostać umiesz­czone w dowol­nym miej­scu fan­tomu lub symu­la­tora. Moż­li­wość doda­wa­nia do biblio­teki wła­snych obra­zów