PickUpSim- Symulator pobierania ludzkich komórek jajowych

Kod produktu: PKS

Accurate Srl.

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Innowacyjny symulator do nauki pobierania ludzkich komórek jajowych w celu prokreacji wspomaganej medycznie.

Opis produktu

Pic­kUpSim to inno­wa­cyjny sys­tem wyso­kiej wier­no­ści, prze­zna­czony do symu­la­cji pro­ce­dury pobie­ra­nia ludz­kiej komórki jajo­wej w kon­tek­ście wspo­ma­ga­nego roz­rodu czło­wieka. Symu­la­tor zawiera hap­tyczny sys­tem i wir­tu­alny moni­tor echo­gra­ficzny.

Symu­la­tor Pic­kUpSim umoż­li­wia prak­tyczne szko­le­nie pro­ce­dur a dzięki doty­ko­wemu feed­bac­kowi, symu­la­cję odpor­no­ści na pene­tra­cję tka­nek mięk­kich, przez które prze­cho­dzi igła aspi­ra­cyjna, w szcze­gól­no­ści powierzchni jaj­nika i pęche­rzyka jaj­ni­ko­wego. Zabieg jest prze­pro­wa­dzany pod kon­trolą symu­lo­wa­nej gło­wicy USG, co umoż­li­wia zdo­by­cie nie­zbęd­nych zdol­no­ści moto­rycz­nych potrzeb­nych do wyko­ny­wa­nia tego typu zabiegu. Użyt­kow­nik może ćwi­czyć i roz­wi­jać kom­pe­ten­cje przy uży­ciu sce­na­riu­szy symu­la­cji opar­tych na rze­czy­wi­stych obra­zach kli­nicz­nych.

Dostępne sce­na­riu­sze uwzględ­niają:

  • pra­wi­dłowe ruchy, aby dotrzeć do pęche­rzy­ków doce­lo­wych;
  • czas pobie­ra­nia komó­rek jajo­wych;
  • uni­ka­nie kry­tycz­nych struk­tur ana­to­micz­nych.

Wydaj­ność ćwi­czą­cego można oce­nić pod kątem wszyst­kich powyż­szych aspek­tów.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– pobie­ra­nia ludz­kich komó­rek jajo­wych w celu pro­kre­acji wspo­ma­ga­nej medycz­nie

Funk­cje­/ce­chy:

– wyczu­walny feed­back hap­tyczny pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia

– symu­la­cja defor­ma­cji, jaką igła wywo­łuje w tkan­kach mięk­kich

– symu­la­cja opróż­nia­nia i ponow­nego napeł­nia­nia pęche­rzyka z zasto­so­wa­niem pompy peda­ło­wej

– sce­na­riu­sze oparte na rze­czy­wi­stych obra­zach kli­nicz­nych

– moni­torowanie prze­pro­wa­dza­nego zabiegu poprzez symu­lo­waną sondę USG prze­zpo­ch­wową

– ćwi­czący może manew­ro­wać igłą aspi­ra­cyjną zarówno do przodu jak i do tyłu

– moż­liwe jest prze­su­wa­nie sondy ultra­dź­wię­ko­wej w płasz­czyź­nie strzał­ko­wej i obser­wo­wa­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym spój­nej mody­fi­ka­cji obrazu (pozwa­la­ją­cej użyt­kow­ni­kowi na zba­da­nie obję­to­ści pęche­rzy­ków i dobra­nie odpo­wied­niej płasz­czy­zny wej­ścia igły)

– moż­liwe jest obra­ca­nie sondy ultra­dź­wię­ko­wej i uzy­ska­nie widoku poprzecz­nego (w celu umoż­li­wie­nia użyt­kow­ni­kowi bada­nia naczyń krwio­no­śnych i odróż­nie­nia naczyń od pęche­rzy­ków)

W zesta­wie:

– symu­la­tor Pic­kUp Sim skła­da­jący się z boxu kon­tro­l­nego, kli­nicz­nej igły aspi­ra­cyj­nej i symu­lo­wa­nej gło­wicy USG

– lap­top z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem

– dodat­kowy moni­tor LCD

– symu­lo­wany pedał pompy aspi­ra­cyj­nej

– wodo­od­porna walizka trans­por­towa z cer­ty­fi­ka­tem IP67 (miesz­cząca box kon­tro­lne)

– instruk­cja użyt­kow­nika

– wspar­cie tech­niczne pod­czas insta­la­cji oraz szko­le­nie w wer­sji zdal­nej

– bez­płatne doży­wot­nie aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia

Accurate Srl.