TransferSim AR- wirtualne rozszerzenie symulatora TransferSim

Kod produktu: TFSAR

Accurate Srl.

Zapytaj o ofertę

Opis produktu

Trans­fe­rSim AR jest w sta­nie wyświe­tlić na Micro­soft Holo-Lens ana­to­mię macicy, a także inte­rak­cję w cza­sie rze­czy­wi­stym mię­dzy cew­ni­kiem a tą samą macicą. Użyt­kow­nik może zwi­zu­ali­zo­wać fizyczne uwol­nie­nie zarodka wewnątrz macicy i kore­la­cję mię­dzy struk­tu­rami pod­czas zabiegu (na przy­kład w przy­padku, gdy użyt­kow­nik dotyka dna macicy). Rozwija lep­sze zro­zu­mie­nie pro­wa­dze­nia cew­nika w trak­cie pro­ce­dury.

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

  • pra­wi­dłowy trans­fer zarod­ków pod kon­trolą USG

 

Funk­cje­/ce­chy:

– wyświe­tla ana­to­mię macicy

– umoż­li­wia lep­sze zro­zu­mie­nie kore­la­cji pomię­dzy wpro­wa­dza­nym cew­ni­kiem a macicą

 

W zesta­wie

– opro­gra­mo­wa­nie Trans­fer Sim AR

 

* Micro­soft Holo­Lens nie jest dołą­czony do zestawu

Accurate Srl.