IUSim – ultrasonografia w trakcie porodu, symulator z zintegrowanym fantomem

Kod produktu: IUSIM_FS

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Symulator ultrasonograficzny współpracujący przeznaczony do nauki wykonania badania ultrasonograficznego w trakcie porodu.  Dołączony do zestawu realistyczny fantom porodowy posiada zintegrowane czujniki RFID, dzięki czemu symulator jest gotowy do pracy bez konieczności konfiguracji czujników z fantomem.

Opis produktu

IUSim to wyjąt­kowy i zaawan­so­wany symu­la­tor umożl­wia­jący wyko­na­nie USG w trak­cie porodu. Został opra­co­wany przez zespół Accu­rate przy udziale nauko­wym Tul­lio Ghi, Pro­fe­sora Położ­nic­twa na Uni­wer­sy­te­cie w Par­mie.

IUSim umoż­li­wia użyt­kow­ni­kowi ocenę postępu porodu, pomiar „odle­głość gło­wa­–spo­je­nie” i kąta pro­gre­sji, prze­wi­dy­wa­nie koniecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia porodu wspo­ma­ga­nego próż­no­cią­giem czy klesz­czami oraz zro­zu­mie­nie prze­biegu pra­wi­dło­wego i niepra­wi­dło­wego porodu na pod­sta­wie obra­zów ultra­so­no­gra­ficz­nych.

Bada­nie ultra­so­no­gra­ficzne w trak­cie porodu umoż­li­wia obiek­tywny pomiar postępu porodu i zapew­nia bar­dziej naukową pod­stawę do oceny porodu: pra­wi­dłowe uży­cie USG ma klu­czowe zna­cze­nie dla bez­piecz­nego porodu wspo­ma­ga­nego.

Według prze­pro­wa­dzo­nych badań uży­cie symu­la­tora do nauki wyko­ny­wa­nia bada­nia ultra­so­no­gra­ficznego zna­cząco zwięk­sza zdol­no­ści moto­ryczne oraz oce­nia­nia postępu porodu.

Symu­la­tor składa się z symu­lo­wa­nej sondy, opro­gra­mo­wa­nia oraz fan­tomu z zamo­co­wa­nymi czuj­ni­kami RFID. Dołą­czony fan­tom posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­waną ana­to­mię oraz reali­stycz­nego nowo­rodka, które jesz­cze bar­dziej zwięk­szają reali­stycz­ność wyko­ny­wa­nych ćwi­czeń.

 

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– ocena postępu porodu poprzez bada­nie ultra­so­no­gra­ficzne

 

Funk­cje­/ce­chy:

– zawiera 2 zestawy sce­na­riu­szy, każdy po 8 sce­na­riu­szy, z zakresu oce­nia­nia postępu porodu

– czuj­niki RFID są już zamon­to­wane w dołą­czo­nym fan­tomie

– moż­li­wość wgry­wa­nia wła­snych zdjęć i fil­mów bez dodat­ko­wych licen­cji

– reali­styczny inter­fejs użyt­kow­nika z wbu­do­waną kon­trolą modu­la­cji i ana­liz obrazu

– inter­fejs instruk­tor­ski dostępny z dowol­nych kom­pu­te­rów, table­tów i smart­fo­nów

– fan­tom poro­dowy

-reali­styczna ana­to­mia

– zdej­mo­wana pokrywa brzu­cha

– moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia poro­dów wspo­ma­ga­nych (klesz­czo­wego i próż­nio­wego)

– główka nowo­rodka jest pokryta gład­kim i ela­stycz­nym mate­ria­łem

– moż­li­wość symu­la­cji porodu łoży­ska oraz powi­kłań zwią­za­nych z pępo­winą oraz łoży­skiem

 

W zesta­wie:

– symu­lo­wana sonda convex

– fan­tom z zain­sta­lo­wa­nymi tagami RFID

– pen­drive z opro­gra­mo­wa­niem

– walizka trans­por­towa z cer­ty­fi­ka­tem IP67

– instruk­cja użyt­kow­nika

 

Opcje:

IUSIM_AO- IUSim bez dołą­czo­nego fan­tomu poro­do­wego

IUSIM_FS- IUSim wraz z fan­tomem poro­dowym z zain­sta­lo­wa­nymi czuj­ni­kami

VAUPPH1– moduł zawie­ra­jący 8 przy­pad­ków krwo­toku poporo­do­wego oraz 2 dys­to­cji bar­ko­wej

Accurate Srl.