TransferSim- symulator procedury transferu zarodków pod kontrolą USG

Kod produktu: TFS

Accurate Srl.

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Innowacyjny, wysokiej jakości wirtualny symulator przeznaczony do szkolenia klinicystów w zakresie umiejętności psychomotorycznych i klinicznych związanych z procedurą transferu zarodków pod kontrolą USG.

Opis produktu

Trans­fe­rSim to inno­wa­cyjny, wyso­kiej jako­ści wir­tu­alny symu­la­tor prze­zna­czony do szko­le­nia kli­ni­cy­stów w zakre­sie umie­jęt­no­ści psy­cho­mo­to­rycz­nych i kli­nicz­nych zwią­za­nych z pro­ce­durą trans­feru zarod­ków pod kon­trolą ultra­so­no­gra­fii.

W tej pro­ce­du­rze zarodki są umiesz­czane w macicy kobiety za pomocą mięk­kiego i cien­kiego cew­nika. To nie­zwy­kle ważna pro­ce­dura. Bez względu na to, jak dobre są warunki śro­do­wi­ska labo­ra­to­ryj­nego pod­czas zapłod­nie­nia poza­ustro­jo­wego (IVF – in vitro fer­ti­li­za­tion), lekarz może wszystko zepsuć nie­dba­łym trans­fe­rem zarod­ków. Cały cykl IVF polega na deli­kat­nym umiesz­cze­niu zarod­ków w odpo­wied­nim miej­scu w pobliżu środka jamy endo­me­trium – z zacho­wa­niem ryzyka mini­mal­nego urazu czy mani­pu­la­cji. W tym celu trans­fer zarod­ków pod kon­trolą USG jest obec­nie naj­bar­dziej efek­tywną tech­niką.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– pra­wi­dłowy trans­fer zarod­ków pod kon­trolą USG

Funk­cje­/ce­chy:

– wszyst­kie przy­padki odtwa­rzają rze­czy­wi­ste przy­padki kli­niczne

– dzięki przy­ja­znemu dla użyt­kow­nika inter­fej­sowi inte­rak­cja użyt­kow­nika z symu­la­torem jest pro­sta, szybka i efek­tywna.

– wizu­ali­za­cja zabiegu w cza­sie rze­czy­wi­stym na symu­lo­wa­nym moni­to­rze USG.

W zesta­wie:

– dokładna pod wzglę­dem dokład­no­ści kobieca dolna część tuło­wia umiesz­czona na pod­sta­wie

– wkładka brzu­cha z czuj­ni­kiami

– wkładka z czuj­ni­kami Trans­fersim

– symu­lo­wana sonda USG (convex)

– wzier­nik i strzy­kawka

– kli­niczny cew­nik do trans­feru zarod­ków

– dodat­kowy moni­tor LCD (21,5”)

– lap­top z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem zawie­ra­ją­cym 10 kli­nicz­nych przy­pad­ków

– torba trans­por­towa

– instruk­cja użyt­kow­nika

– wspar­cie tech­niczne pod­czas insta­la­cji oraz szko­le­nie w wer­sji zdal­nej

– bez­płatne doży­wot­nie aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia

Opcje:

TFSAR- Trans­fe­rSim AR- wir­tu­alne roz­sze­rze­nie symu­la­tora Trans­fe­rSim

Accurate Srl.