BlockSim- Symulator blokady powięzi pod kontrolą USG

Kod produktu: BLK

Accurate Srl.

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Innowacyjny symulator do nauki blokady powięzi pod kontrolą USG zawierający w zestawie 3 wkładki symulujące tkankę kręgosłupa, tkankę brzucha oraz tkankę klatki piersiowej.

Opis produktu

Bloc­kSim ™ został zapro­jek­to­wany w celu zaspo­ko­je­nia potrzeb szko­le­nio­wych w zakre­sie znie­czu­le­nia regio­nal­nego pod kon­trolą USG, umoż­li­wia­jąc wizu­ali­za­cję ana­to­mii inte­re­su­ją­cego nas obszaru, dostar­cza­jąc infor­ma­cji o dro­dze igły do celu oraz spraw­dza­jąc zdol­ność ćwi­czą­cego do iden­ty­fi­ka­cji struk­tur ana­to­micz­nych.

Dzięki opro­gra­mo­wa­niu Bloc­kSim użyt­kow­nik może ćwi­czyć i roz­wi­jać kom­pe­ten­cje, korzy­sta­jąc ze sce­na­riu­szy symu­la­cyj­nych opar­tych na rze­czy­wi­stych obra­zach kli­nicz­nych. Dostęp­nych 9 róż­nych przy­pad­ków kli­nicz­nych uwzględ­nia pra­wi­dłowe ruchy w celu dotar­cia do celu, uni­ka­nie nie­za­mie­rzo­nych struk­tur oraz wstrzyk­nię­cie środka znie­czu­la­ją­cego. Pod koniec prze­pro­wa­dzo­nej pro­ce­dury, dla każ­dego przy­padku, użyt­kow­nik otrzy­muje ocenę, która pozwala spraw­dzić postępy w wyko­ny­wa­niu pro­ce­dury.

Bloc­kSim jest w sta­nie zapew­nić moż­li­wość zdo­by­cia i prze­ćwi­cze­nia umie­jęt­no­ści w bez­piecz­nym, kon­tro­lo­wa­nym i odtwa­rzal­nym śro­do­wi­sku bez ryzyka uszko­dze­nia ciała i moż­li­wo­ścią wie­lo­krot­nego uży­cia. Bloc­kSim umoż­li­wia prak­tyczne szko­le­nie pro­ce­du­ralne i umoż­li­wia, dzięki reali­stycz­nej wkładce, spójną symu­la­cję oporu na pene­tra­cję róż­nych tka­nek, przez które prze­cho­dzi igła pod­czas zabie­gów blo­kady powięzi.

Symu­la­tor zawiera bar­dzo reali­styczne wkładki zawie­ra­jące stan­dar­dowe ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne. W zesta­wie znaj­dują się 3 wkładki przed­sta­wia­jące różne ana­to­mie: tkankę krę­go­słupa, tkankę brzu­cha oraz tkankę klatki pier­sio­wej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– wyko­ny­wa­nie blo­kady powięzi pod kon­trolą USG

Funk­cje­/ce­chy:

– łatwy w obsłu­dze symu­la­tor, skła­da­jący się z łatwego w prze­cho­wy­wa­niu pudełka z zamon­to­wa­nymi sen­so­rami, który umoż­li­wia umo­co­wa­nie wybra­nej wkładki w zależ­no­ści od sce­na­riu­sza oraz symu­lo­waną sondą liniową

– umoż­li­wia tre­ning wyko­ny­wa­nia blo­kady powięzi, w bez­piecz­nym śro­do­wi­sku

– symu­lo­wana sonda liniowa umoż­li­wia uzy­ska­nie obrazu w widoku poprzecz­nym i podłuż­nym, a pod­czas prze­su­wa­nia sondy, w cza­sie rze­czy­wi­stym, obser­wo­wany jest

– 9 przy­pad­ków zawie­ra­ją­cych kli­niczne obrazy, każdy przy­pa­dek zawiera opis

– przy­padki dobrane są tak, aby umoż­li­wić ćwi­czą­cym naby­cie zdol­no­ści moto­rycz­nych pod­czas wpro­wa­dza­nia igły oraz uni­ka­nia jej wpro­wa­dze­nia w nie­za­mie­rzone struk­tury

– sys­tem wyświe­tla infor­ma­cję zwrotną w cza­sie rze­czy­wi­stym z prze­pro­wa­dzo­nej pro­ce­dury, takie jak ilość wpro­wa­dzeń igły oraz odle­głość koń­cówki igły od doce­lo­wego miej­sca poda­nia blo­kady pod­czas iniek­cji

– inter­fejs instruk­tora pozwala na zarzą­dza­nie zaję­ciami, bazą ćwi­czą­cych oraz zapi­sy­wa­nia danych na potrzeby póź­niej­szych ana­liz

– moż­li­wość zasto­so­wa­nia dowol­nej kli­nicznej igły- wystar­czy dosto­so­wać jej dłu­gość w opro­gra­mo­wa­niu

– moż­li­wość pod­glądu poło­że­nia sondy ultra­so­no­grafu pod­czas ćwi­cze­nia w opro­gra­mo­wa­niu

– moż­li­wość poda­nia blo­kady poprzez kli­niczną strzy­kawkę oraz wizu­ali­za­cja jego poda­nia na obra­zie USG

– w zesta­wie znaj­dują się 3 reali­styczne, wytrzy­małe wkładki posia­da­jące ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne i war­stwy powięzi zapew­niają reali­styczny feed­back pod­czas wpro­wa­dza­nia igły

– moż­li­wość poru­sza­nia igłą zarówno do przodu i w tył

– wkład A symu­lu­jący tkankę brzu­cha do blo­kady mię­śnia poprzecz­nego brzu­cha, mię­śnia czwo­ro­bocz­nego lędźwi (QLB) oraz bloku lędź­wio­wego

– wkład B symu­lu­jąca powięź pier­siową do blo­kady nerwu przy­most­ko­wego, pier­sio­wego (PECS I oraz PECS II) oraz blo­kadę prze­dzia­łową klatki pier­sio­wej (Ser­ra­tus Plane Block)

– wkład C symu­lu­jący krę­go­słup do blo­ków przy­krę­go­wych oraz mię­śnia pro­stow­ni­ków grzbietu

W zesta­wie:

– symu­la­tor Bloc­kSim

– zestaw 3 wkła­dek przed­sta­wia­ją­cych tkankę brzu­cha, klatki pier­sio­wej oraz krę­go­słup

– lap­top instruk­tora

– dodat­kowy moni­tor LCD

– walizka trans­por­towa z cer­ty­fi­ka­tem IP67

– instruk­cja użyt­kow­nika

 

Accurate Srl.