SPINE Mentor – symulator do treningu małoinwazyjnych operacji kręgosłupa

Kod produktu: SPINE MENTOR

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Realistyczny symulator do treningu małoinwazyjnych operacji kręgosłupa w środowisku rzeczywistości wirtualnej.

Opis produktu

Reali­styczny symu­la­tor do tre­ningu mało­in­wa­zyj­nych ope­ra­cji krę­go­słupa w śro­do­wi­sku rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej.

Połą­cze­nie reali­stycz­nych mate­ria­łów, fizycz­nego modelu krę­go­słupa oraz zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii, umoż­li­wia symu­la­cję peł­nych pro­ce­dur z wysoką dokład­no­ścią i reali­stycz­nym odczu­ciem hap­tycz­nym.

Symu­la­tor jest prze­zna­czony do tre­ningu ane­ste­zjo­lo­gów, chi­rur­gów orto­pe­dów oraz chi­rur­gów medy­cyny bólu.

SPINE Men­tor eli­mi­nuje potrzebę ćwi­cze­nia z praw­dzi­wym flu­oro­sko­pem na rzecz symu­la­cji w bez­piecz­nym, lecz wysoce reali­stycz­nym śro­do­wi­sku.

Cechy i korzy­ści symu­la­tora SPINE Men­tor

 • krę­go­słup wydru­ko­wany w tech­no­lo­gii 3D dla uzy­ska­nia dokład­nego bada­nia pal­pa­cyj­nego
 • wysoce reali­styczny pad do punk­cji dla ćwi­czeń wpro­wa­dza­nia igły
 • wyświe­tlany w cza­sie rze­czy­wi­stym obraz flu­oro­sko­powy uka­zu­jący cały krę­go­słup
 • wir­tu­alne ramię C, któ­rym można mani­pu­lo­wać pod­czas wyko­ny­wa­nia zabiegu
 • dyna­miczna hap­tyka, symu­lu­jąca ana­to­miczne prze­szkody
 • raport ewa­lu­acyjny z oce­nami jako­ści wyko­na­nia ćwi­cze­nia

 

Biblio­teka modu­łów SPINE Men­tor

Biblio­teka przy­pad­ków pozwala na tre­ning zabie­gów chi­rur­gii mało­in­wa­zyj­nej krę­go­słupa obej­mu­ją­cych wpro­wa­dza­nie igły w obsza­rze lędź­wio­wym krę­go­słupa.

Obec­nie dostępne moduły tre­ningowe to:

 • Moduł elek­tro­sty­mu­la­cji rdze­nia krę­go­wego
 • Moduł punk­cji lędź­wio­wej

W zesta­wie:

 • krę­go­słup wydru­ko­wany w tech­no­lo­gii 3D
 • reali­styczny pad do punk­cji symu­lu­jący plecy pacjenta
 • kon­sola główna z kon­tro­le­rami ramie­nia C, zawie­ra­jąca miej­sce na krę­go­słup i pad do punk­cji
 • moni­tor 22”
 • kom­pu­ter typu „box”
 • bez­prze­wo­dowa kla­wia­tura i mysz
 • pedał nożny akty­wa­cji flu­oro­sko­pii
 • prze­wody i akce­so­ria
 • 4 prze­wody Spec­tra
 • 2 igły Spec­tra kit 14 gauge
 • czuj­nik utraty oporu i strzy­kawka
 • instruk­cja obsługi

Waga: ok. 18 kg (bez wali­zek)

Wymiary (dł x szer x wys): 71 x 31 x 13,1 cm

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.