Zaawansowany symulator dziecka Pediatric Hal S3005

Kod produktu: S3005.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Symulator przedstawiający pełną postać kilkuletniego dziecka z możliwością pracy bezprzewodowej liczącą 2 h bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów.  Symulator przeznaczony jest do celów szkolenia studentów, lekarzy, ratowników medycznych, itp. Sterowany jest przez instruktora za pomocą przenośnego komputera typu tablet. Wyposażony jest we własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło, symulacja sinicy czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.

Opis produktu

Symu­la­tor w postaci kil­ku­let­niego dziecka. Ruchome stawy umoż­li­wiają ukła­da­nie go w róż­nych pozy­cjach, np. sie­dzą­cej. Posiada zdol­ność pracy bez zasi­la­cza 230 V lub 50 Hz przez dwie godziny bez koniecz­no­ści doła­do­wy­wa­nia aku­mu­la­to­rów. Ponadto brak łącz­no­ści pomię­dzy ste­ru­ją­cym kom­pu­te­rem instruk­tora a symu­la­to­rem nie prze­rywa roz­po­czę­tego sce­na­riu­sza ani dzia­ła­nia symu­la­tora. Symu­la­torem można ste­ro­wać w spo­sób bez­prze­wo­dowy lub prze­wo­dowy. Posiada funk­cję osłu­chi­wa­nia tonów serca, szme­rów odde­cho­wych, pery­stal­tyki jelit. Symu­lo­wany głos pacjenta (różne odgłosy uru­cha­miane przez instruk­tora) emi­to­wany jest za pośred­nic­twem gło­śnika znaj­du­ją­cego się wewnątrz symu­la­tora. Co wię­cej posiada moż­li­wość defi­nio­wa­nia nowych leków i reak­cji na ich poda­wa­nie

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • osłu­chi­wa­nie pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych dźwię­ków odde­cho­wych oraz serca
 • udroż­nia­nie dróg odde­cho­wych poprzez odchy­le­nie głowy lub wyluk­so­wa­nie żuchwy
 • intu­bo­wa­nie przez nos i usta z wyko­rzy­sta­niem laryn­go­skopu
 • zakła­da­nie maski krta­nio­wej i nad­gło­śnio­wych urzą­dzeń do udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych
 • zakła­da­nie rurki tra­che­osto­mij­nej
 • moni­to­ro­wa­nie EKG. za pomocą elek­tro­kar­dio­grafu
 • wyko­ny­wa­nie defi­bry­la­cji, kar­dio­wer­sji, sty­mu­la­cji za pomocą defi­bry­la­to­rów
 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca poprzez elek­trody (umoż­li­wiające defi­bry­la­cję i elek­tro­sty­mu­la­cję zewnętrzną) przy pomocy kli­nicz­nego sprzętu
 • pomiar ciśnie­nia metodą Korot­kowa
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji (dożylne, domię­śniowe, doszpi­kowe)
 • iniek­cja dożylna z reali­stycz­nym wypły­wem krwi po pra­wi­dło­wym wpro­wa­dze­niu igły, moż­li­wość poda­wa­nia pły­nów dożyl­nie
 • moż­li­wość wyko­na­nia iniek­cji przez każ­dego ćwi­czą­cego- brak wpro­wa­dzo­nego na stałe doj­ścia dożyl­nego
 • cew­ni­ko­wa­nie
 • zakła­da­nie sondy żołąd­ko­wej
 • bada­nie fizy­kalne obrzęku języka
 • nauka czyn­no­ści wyko­ny­wa­nych w przy­padku wystą­pie­nia drga­wek

Funk­cje / cechy:

OCZY

 • roz­sze­rza­nie i zwę­ża­nie źre­nic
 • auto­ma­tyczna reak­cja źre­nic na świa­tło
 • nie­za­leżne usta­wia­nie sze­ro­ko­ści źre­nicy dla pra­wego i lewego oka

DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE

 • układ dróg odde­cho­wych w budo­wie symu­la­tora oddaje w spo­sób reali­styczny drogi odde­chowe pacjenta
 • dźwięki odde­chowe, szmery serca i dźwięki pery­stal­tyki jelit są sły­szalne przy uży­ciu dowol­nego, nie­mo­dy­fi­ko­wa­nego, kli­nicz­nego ste­to­skopu bez koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia dodat­ko­wych nakła­dek i przej­śció­wek. Każdy uczest­nik zajęć może osłu­chi­wać symu­la­tor wła­snym ste­to­sko­pem
 • uno­sze­nie i opa­da­nie klatki pier­sio­wej
 • funk­cja odde­chu spon­ta­nicz­nego, pod­czas któ­rego ruchy klatki pier­sio­wej są pro­por­cjo­nalne do obję­to­ści odde­chowej i zsyn­ch­ro­ni­zo­wane ze szme­rami odde­cho­wymi
 • sły­szalne, pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne dźwięki odde­chowe
 • liczba sły­sza­nych pod­czas osłu­chi­wa­nia szme­rów odde­cho­wych (pra­wi­dło­wych i pato­lo­gicz­nych): 5 róż­nych rodza­jów szme­rów
 • funk­cja udroż­nie­nia dróg odde­cho­wych poprzez odchy­le­nie głowy lub wyluk­so­wa­nie żuchwy
 • funk­cja intu­ba­cji przez nos i usta z wyko­rzy­sta­niem laryn­go­skopu. moż­li­wość zało­że­nia maski krta­nio­wej i nad­gło­śnio­wych urzą­dzeń do udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych
 • detek­cja głę­bo­ko­ści intu­ba­cji i reje­stra­cja infor­ma­cji w dzien­niku zda­rzeń
 • symu­la­cja obrzęku języka
 • moż­li­wość szczel­nego zało­że­nia rurki tra­che­osto­mij­nej i wyko­na­nia wen­ty­la­cji za jej pomocą

SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA

 • pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne odgłosy pracy serca sły­szalne za pomocą stan­dar­do­wego ste­to­skopu
 • liczba sły­szal­nych pod­czas osłu­chi­wa­nia tonów serca i wad zastaw­ko­wych: 5 róż­nych tonów serca
 • moni­to­ro­wa­nie EKG. za pomocą elek­tro­kar­dio­grafu
 • wyko­ny­wa­nie defi­bry­la­cji, kar­dio­wer­sji, sty­mu­la­cji za pomocą defi­bry­la­to­rów bez uży­cia przej­śció­wek, adap­te­rów oraz innych urzą­dzeń pochła­nia­ją­cych i okre­śla­ją­cych użytą ener­gię
 • moni­to­ro­wa­nie pracy serca poprzez elek­trody (umoż­li­wiające defi­bry­la­cję i elek­tro­sty­mu­la­cję zewnętrzną) przy pomocy kli­nicz­nego sprzętu
 • zakres czę­sto­ści pracy serca w zapi­sie EKG.: ≥ (30 ÷ 200) ude­rzeń /min.
 • moni­to­ro­wa­nie i reje­stra­cja jako­ści uci­śnięć klatki pier­sio­wej (głę­bo­kość, czę­sto­tli­wość)
 • moż­li­wość pomiaru ciśnie­nia metodą Korot­kowa
 • uci­śnię­cia resu­scy­ta­cyjne klatki pier­sio­wej wywo­łują wyczu­walne tętno
 • fala tętna zsyn­ch­ro­ni­zo­wana z zapi­sem EKG. i ciśnie­niem, wyczu­walna na tęt­ni­cach: szyj­nej, pro­mie­nio­wej, ramien­nej

FUNKCJONALNOŚĆ

 • moż­li­wość zakła­da­nia wkłu­cia dożyl­nego i poda­wa­nia pły­nów
 • moż­li­wość poda­wa­nia pły­nów domię­śniowo oraz doszpi­kowo
 • cew­ni­ko­wa­nie z rze­czy­wi­stym wypły­wem płynu
 • aspi­ra­cja i infu­zja pły­nów pod­czas iniek­cji doszpi­kowej
 • symu­la­cja drga­wek
 • moż­li­wość usta­wie­nia czę­sto­ści drga­wek
 • symu­la­cja sinicy z płynną regu­la­cją
 • sły­szalne dźwięki pery­stal­tyki jelit
 • funk­cja zało­że­nia sondy żołąd­ko­wej
 • wymienne geni­ta­lia męskie i żeń­skie
 • wbu­do­wany w opro­gra­mo­wa­nie ste­ru­jące symu­la­torom gene­ra­tor wyni­ków badań labo­ra­to­ryj­nych

OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA I KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA

 • opro­gra­mo­wa­nie kon­tro­lu­jące wszyst­kie funk­cje: blo­kady i udroż­nie­nia dróg odde­cho­wych, funk­cje kar­dio­lo­giczne, resu­scy­ta­cję krą­że­niowo-odde­chową, tętno, ciśnie­nie krwi i odgłosy z narzą­dów wewnętrz­nych
 • wbu­do­wany moduł auto­ma­tycz­nego mode­lo­wa­nia stop­nia nie­do­tle­nie­nia. Auto­ma­tyczna, dyna­miczna odpo­wiedź opro­gra­mo­wa­nia na pro­wa­dzoną przez ćwi­czą­cego wen­ty­la­cję i poda­wane przez niego leki. Symu­la­tor w cza­sie rze­czy­wi­stym dosto­so­wuje auto­ma­tycz­nie para­me­try zwią­zane z pracą serca, satu­ra­cją oraz sinicą jako dyna­miczną mode­lo­waną odpo­wiedź na dzia­ła­nia ćwi­czą­cego
 • każda z funk­cji dróg odde­cho­wych usta­wiana jest indy­wi­du­al­nie za pomocą opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego
 • regu­la­cja gło­śno­ści odgło­sów serca, płuc i pery­stal­tyki jelit – usta­wia­nie poziomu gło­śno­ści za pomocą opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego
 • zapis i wydruk zare­je­stro­wa­nych czyn­no­ści ratow­ni­czych
 • moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w sce­na­riu­szach w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • two­rze­nie nowych sce­na­riu­szy bez dodat­ko­wych opłat i licen­cji
 • biblio­teka goto­wych sce­na­riu­szy i moż­li­wość nie­ogra­ni­czo­nego two­rze­nia nowych w edy­to­rze
 • moż­li­wość insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego i do budowy oraz testo­wa­nia sce­na­riu­szy zda­rzeń na innych kom­pu­te­rach bez dodat­ko­wych licen­cji
 • zain­sta­lo­wana w pełni funk­cjo­nalna, naj­now­sza wer­sja opro­gra­mo­wa­nia instruk­tor­skiego ste­ru­jącego symu­la­to­rem
 • dar­mowe aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia instruk­tor­skiego ste­ru­jącego symu­la­to­rem oraz symu­lo­wa­nego moni­tora pacjenta zarówno w trak­cie trwa­nia okresu gwa­ran­cji jak i po jego zakoń­cze­niu
 • nie­ogra­ni­czona cza­sowo licen­cja opro­gra­mo­wa­nia instruk­tor­skiego ste­ru­jącego symu­la­to­rem oraz symu­lo­wa­nego moni­tora pacjenta
 • dedy­ko­wany kom­pu­ter do współ­pracy z opro­gra­mo­wa­niem symu­la­tora typu lap­top z funk­cją tabletu z ekra­nem 12”

W zesta­wie:

 • symu­la­tor w postaci kil­ku­let­niego dziecka
 • torba trans­por­towa
 • szorty
 • man­kiet do pomiaru ciśnie­nia
 • wymienne kości koń­czyny dol­nej, (7 szt.)
 • wymienna skóra pra­wej pisz­czeli
 • wymienne geni­ta­lia męskie i żeń­skie
 • lubry­kant-olej mine­ralny
 • zestaw do iniek­cji
 • taśma do tra­che­oto­mii
 • tablet bez­prze­wo­dowy
 • opro­gra­mo­wa­nie
 • talk
 • dozow­nik płynu do pęche­rza moczo­wego

Dostępne opcje:

 • L – zaawan­so­wany symu­la­tor dziecka o jasnej kar­na­cji skóry
 • M – zaawan­so­wany symu­la­tor dziecka o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • D– zaawan­so­wany symu­la­tor dziecka o ciem­nej kar­na­cji skóry
 • BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANE DŹWIĘKÓW S3005.300

Bez­prze­wo­dowe prze­sy­łane dźwię­ków z dołą­czo­nego zestawu słu­chaw­ko­wego do symu­la­tora dla symu­lo­wa­nia odgło­sów i dia­lo­gów wypo­wia­da­nych przez mane­kina

Sły­sze­nie dia­lo­gów w oko­licy głowy symu­la­tora dzięki wbu­do­wa­nemu w ciało mane­kina mikro­fo­nowi

Two­rze­nie odpo­wie­dzi gło­so­wej w każ­dym języku (nagry­wa­nie wła­snych odgło­sów i dia­lo­gów oraz doda­wa­nie ich do listy odgło­sów symu­la­tora)

 • 201 + kom­pu­ter typu All in One – SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA”

Wyko­nany w for­mie sta­cjo­nar­nego kom­pu­ter typu All-in-One z kolo­ro­wym moni­to­rem doty­ko­wym, gło­śnikami, nie­zbęd­nymi bez­prze­wo­dowymi modu­łami komu­ni­ka­cji, wraz z sys­te­mem moco­wa­nia typu np. VESA do ściany przy sta­no­wi­sku symu­la­cji oraz nie­zbęd­nym opro­gra­mo­wa­niem z nie­gra­ni­czo­nymi cza­sowo licen­cjami.

Prze­kątna ekranu 19”

Wyświe­tlane krzywe lub war­to­ści nume­ryczne:

 • EKG
 • ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi
 • SpO2
 • EtCO2
 • fali tętna
 • czę­sto­ści odde­chu
 • czę­sto­ści pracy serca
 • tem­pe­ra­tury

Moż­li­wość zmiany kon­fi­gu­ra­cji krzy­wych wyświe­tla­nych na moni­to­rze

Sper­so­na­li­zo­wane progi alar­mowe

Funk­cja bez­po­śred­niego wysła­nia z opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­jącego symu­la­to­rem na ekran moni­tora obra­zów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki labo­ra­to­ryjne

 • 078 – WYDYCHANIE CO2

moż­li­wość mie­rze­nia poziomu wydy­cha­nego CO2 kli­nicz­nym kap­no­me­trem

moż­li­wość zmiany poziomu wydy­cha­nego CO2

 • WK125 – ZESTAW DZIECIĘCYCH RAN WYPADKOWYCH

Zestaw dedy­ko­wanych pedia­trycz­nych ran zawiera 15 ran przed­sta­wia­ją­cych typowe urazy u dziecka takie jak otar­cie, nacię­cie, wysypka, uko­sze­nie, użą­dle­nie i inne.

 • WK130 – PEDIATRYCZNY ZESTAW RAN OPARZENIOWYCH

Dedy­ko­wany pedia­tryczny zestaw ran symu­lu­ją­cych opa­trze­nia 1-go, 2-go i 3-go stop­nia twa­rzy, rąk i klatki pier­sio­wej. Rany umoż­li­wiają ewa­lu­ację umie­jęt­no­ści ćwi­czą­cych w opa­try­wa­niu i iden­ty­fi­ko­wa­niu opa­rzeń.

 • WK135 – PEDIATRYCZNY ZESTAW RAN URAZOWYCH

Dedy­ko­wany pedia­tryczny zestaw ran ura­zo­wych jest ide­al­nym dodat­kiem pod­czas ćwi­czeń pole­ga­ją­cych na opa­try­wa­niu ofiar wypad­ków, upad­ków i innych kata­strof. W zesta­wie znaj­duje się 9 róznych typów ran, które przed­sta­wiają mie­dzy innymi, otar­cie gór­nej koń­czyny, otwarte zła­ma­nie kości pro­mie­nio­wej, otwarte zła­ma­nie kości pisz­cze­lo­wej oraz otwarte zła­ma­nie kości udo­wej.

 • WK140 – ZESTAW RAN DZIECKA ZANIEDBANEGO

Zestaw ran umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję i ocenę ran u dzieci u któ­rych podej­rzewa się, że są ofia­rami prze­mocy domo­wej lub zanie­dba­nia. Nie­przy­pad­kowe rany po ura­zach można umiesz­czać w wielu miej­scach na ciele. W zesta­wie znaj­duje się rany przed­sta­wiające zain­fe­ko­wana dużą ranę, zain­fe­ko­waną małą ranę, ślad po ude­rze­niu pasem, ślad po ude­rze­niu otwartą dło­nią, ślady po opa­rze­niach papie­ro­sem.

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.