Symulowana rana z funkcją krwawienia przedstawiająca ranę postrzałową kończyny górnej- wlotową i wylotową

Kod produktu: NW104

Erler-Zimmer

1709,65 zł(1389,96 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Silikonowa wkładka posiadająca odwzorowaną ranę postrzałową kończyny górnej- ranę wlotową i wylotową. Dzięki systemowi krwawienia opatrywanie rany jest dużo bardziej realistyczne.

Opis produktu

Reali­styczna sili­ko­nowa wkładka, na któ­rej umiesz­czono odwzo­ro­wane rany wlo­towe i wylo­towe. Ranę można owi­nąć wokół ramie­nia, co pozwoli na bar­dziej dokładne odwzo­ro­wa­nie poło­że­nia ran. Dzięki dołą­czo­nemu sys­te­mowi krwa­wie­nia opa­try­wa­nie ran jest dużym wyzwa­niem dla ćwi­czą­cego oraz korzyst­nie wpływa na jego zaan­ga­żo­wa­nie. Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wanej rany z sys­te­mem krwa­wie­nia, spo­wo­duje, że symu­la­cja wypad­ków sta­nie się bar­dziej zbli­żona do rze­czy­wi­sto­ści. Dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy!

Rana samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie ran postrza­ło­wych

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wana rana wlo­towa i wylo­towa

• moż­li­wość zało­że­nia na koń­czynę górną

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• rana z sys­te­mem krwa­wie­nia

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

• umiesz­czona w dedy­ko­wa­nym pudełku w celu łatwiej­szego prze­cho­wy­wa­nia

W zesta­wie:

  • wkładka z symu­lo­wa­nymi ranami wlo­to­wymi i wylo­to­wymi
  • dedy­ko­wany pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

  • 7024– symu­lo­wana krew

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran
  • NW200– symu­lo­wane szkło do cha­rak­te­ry­za­cji ran

Rana kompatybilna z trenażerem NW900 oraz NW950.

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.