Trenażer do badania piersi w wymiennymi wkładkami

Kod produktu: S230.40.PK.L

Gaumard

7931,1 zł(6448,05 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący górny tors żeń­ski osoby doro­słej z moco­wa­nymi pier­siami słu­żący do nauki pal­pa­cyj­nego bada­nia. Umiej­sco­wione pato­lo­gie piersi umoż­li­wiają ćwi­cze­nie samobada­nia oraz kli­nicz­nego bada­nia piersi, które można prze­pro­wa­dzać zarówno w pozy­cji pio­no­wej jak i na leżąco. W zestawie znajduje się 6 wymiennych piersi, przedstawiających 5 różnych patologii oraz pierś zdrowa.

Opis produktu

Tre­na­żer do pal­pa­cyj­nego bada­nia piersi prze­zna­czony do kli­nicz­nego naucza­nia został wyko­nany z nowo­cze­snych mate­ria­łów odtwa­rza­ją­cych reali­styczny wygląd i odczu­cia, dodat­kowo mate­riał jest natu­ral­nie miękki i wytrzy­mały. W zestawie znajduje się 5 wymiennych piersi, które przedstawiają różne patologie oraz pierś zdrowa. Piersi są moco­wane do tuło­wia, co umoż­li­wia ich łatwe usu­wa­nie i ponowne zało­że­nie. Bada­nie można prze­pro­wa­dzać zarówno w pozy­cji pio­no­wej jak i na leżąco.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • samo­ba­da­nie piersi
 • bada­nie kli­niczne piersi

Funk­cje / cechy:

 • piersi moco­wane są do tuło­wia, co umoż­li­wia ich łatwe usu­wa­nie i ponowne zakła­da­nie
 • bada­nie moż­liwe do prze­pro­wa­dza­nia zarówno w pozy­cji pio­no­wej jak i na leżąco
 • Sześć wymiennych piersi w symulatorze obejmuje szereg różnych patologii do treningu umiejętności badania piersi. Asortyment patologii składających się ze złośliwych i łagodnych guzów obejmuje zarówno okolice sutka, jak i pachy.
 • 3 prawe piersi przedstawiają: pierś prawidłowa, pierś z wyczuwalnym guzem (mięsak olbrzymi), wklęśnięty sutek z ,,pomarańczową skórką”
 • 3 lewe piersi przedstawiają: torbiele, gruczolakowłókniak, włókniak.

 

W zesta­wie:

 • 6 modeli piersi (3 lewe i 3 prawe)
 • tors
 • torba

 

Dostępne opcje:

 • 40.PK. L – Trenażer do badania piersi w wymiennymi wkładkamio jasnej kar­na­cji skóry
 • 40.PK. M – Trenażer do badania piersi w wymiennymi wkładkamio śnia­dej kar­na­cji skóry
 • 40.PK. D – Trenażer do badania piersi w wymiennymi wkładkamio ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.