Trenażer do zakładania wkładki wewnątrzmacicznej

Kod produktu: S507.100.PK

267,34 zł(217,35 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Pro­sty model koro­nal­nego odcinka macicy słu­żący do nauki zakła­da­nia wkładki wewnątrz­ma­cicz­nej.

Opis produktu

Model umiesz­cza­nia wkładki wewnątrz­ma­cicz­nej macicy obej­muje koro­nalny odci­nek macicy, jaj­ni­ków i strzęp­ków jajo­wo­dów, przy­datny do tre­ningu umie­jęt­no­ści gine­ko­lo­gicz­nych. S507.100 umoż­li­wia uczest­ni­kom spraw­dze­nie pra­wi­dło­wego umiesz­cze­nia wkładki wewnątrz­ma­cicz­nej i dostar­cza cen­nych doświad­czeń edu­ka­cyj­nych w opiece położ­ni­czej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • umiesz­cza­nie wkładki wewnątrz­ma­cicz­nej

Funk­cje / cechy:

  • model obej­muje koro­nalny odci­nek macicy, jaj­ni­ków i strzęp­ków jajo­wo­dów
  • dosko­nałe narzę­dzie do nauki zakła­da­nia i usu­wa­nia wkła­dek wewnątrz­ma­cicz­nych
  • pla­sti­kowa pokrywa umoż­li­wia obser­wo­wa­nie czy wkładka została umiesz­czona pra­wi­dłowo

W zesta­wie:

  • model do nauki zakła­da­nia wkładki wewnątrz­ma­cicz­nej

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.