Zaawansowane ramię do nauki iniekcji dożylnej, domięśniowej oraz śródskórnej

Kod produktu: S401.100.PK.L

Gaumard

2851,63 zł(2318,4 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący ramię osoby doro­słej umiesz­czony na pod­sta­wie z zaci­śniętą dło­nią, który umoż­li­wia ćwi­cze­nie iniek­cji dożyl­nych, domię­śnio­wych i pod­skór­nych. Zapew­nia moż­li­wość dostępu do żyły: odpro­mie­nio­wej, odłok­cio­wej, dołu łok­cio­wego, pro­mie­nio­wej oraz łok­cio­wej. Dzięki reali­stycz­nemu zapro­jek­to­wa­niu żył pod­czas iniek­cji wyczu­walny jest cha­rak­te­ry­styczny moment ich prze­bi­cia.

Opis produktu

Zaawan­so­wane ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej osoby doro­słej zawiera sub­telną sieć żył w ramie­niu i dłoni. Tre­na­żer umoż­li­wia dostęp do żyły: odpro­mie­nio­wej, odłok­cio­wej, dołu łok­cio­wego, pro­mie­nio­wej i łok­cio­wej. Pod­czas iniek­cji wyczu­walny jest cha­rak­te­ry­styczny moment prze­bi­cia żyły, a zamon­to­wana gruszka daje moż­li­wość regu­la­cji ciśnie­nia żyl­nego. Tre­na­żer umoż­li­wia symu­la­cję infu­zji krwi, ćwi­cze­nie pobie­ra­nia sztucz­nej krwi oraz poda­wa­nia leków w bolu­sie. Dodat­kowo tre­na­żer umoż­li­wia rów­nież wyko­na­nie iniek­cji domię­śnio­wej w mię­sień nara­mienny, iniek­cji pod­skór­nej od wol­nej strony przedra­mie­nia i bocz­nej strony ramie­nia oraz wyko­na­nia próby tuber­ku­li­no­wej (TB test).

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • symu­la­cja infu­zji krwi
 • pobie­ra­nie krwi
 • poda­wa­nie leków w bolu­sie
 • iniek­cja domię­śniowa w mię­sień nara­mienny
 • iniek­cja pod­skórna
 • prze­pro­wa­dze­nie próby tuber­ku­li­no­wej

Funk­cje / cechy:

 • sub­telna sieć żył w ramie­niu i dłoni
 • moż­liwy dostęp do żyły: odpro­mie­nio­wej, odłok­cio­wej, dołu łok­cio­wego, pro­mie­nio­wej, łok­cio­wej
 • wyczu­walny cha­rak­te­ry­styczny moment prze­bi­cia żyły
 • moż­li­wość zwięk­sze­nia lub zmniej­sze­nia ciśnie­nia żyl­nego dzięki zamon­to­wa­nej gruszce
 • moż­li­wość symu­la­cji zapad­nię­tych żył

W zesta­wie:

 • pod­stawa ze sta­ty­wem
 • miękka nylo­nowa torba
 • kon­cen­trat sztucz­nej krwi
 • pompka od gene­ro­wa­nia ciśnie­nia
 • zbior­nik na krew
 • zapa­sowa skóra ramie­nia
 • talk
 • lejek
 • instruk­cja

Opcje:

 • S401.100L. PK. D- zaawan­so­wane lewe ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz śród­skór­nej- ciemna kar­na­cja skóry
 • S401.100L. PK. L- zaawan­so­wane lewe ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz śród­skór­nej- jasna kar­na­cja skóry
 • S401.100L. PK. M- zaawan­so­wane lewe ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz śród­skór­nej- śniada kar­na­cja skóry
 • S401.100R. PK. D- zaawan­so­wane prawe ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz śród­skór­nej- ciemna kar­na­cja skóry
 • S401.100R. PK. L- zaawan­so­wane prawe ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz śród­skór­nej- jasna kar­na­cja skóry
 • S401.100R. PK. M- zaawan­so­wane prawe ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz śród­skór­nej- śniada kar­na­cja skóry

Ele­menty zamienne:

 • S401.100.816 – pompka do gene­ro­wa­nia ciśnie­nia
 • S401.100.824 – gumowe zatyczki (4 sztuki)

Ele­menty zuży­walne:

 • S401.100.811 – rezer­wuar na krew
 • S401.100.812 – kon­cen­trat sztucz­nej krwi (ok. 120 ml)
 • S401.100.813 – skóra ramie­nia (2 sztuki)
 • S401.100.810– wymienne żyły
 • S401.100.834 – wkładka do iniek­cji pod­skór­nych (2 sztuki)
 • S401.100.948 – talk (ok. 120 ml)
 • S401.100.974 – lubry­kant (ok. 120 ml)

Waga: 5.4 kg

Dłu­gość: 48.3 cm

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.