Zestaw 3 modeli piersi do nauki samobadania (BSE) w rozmiarach A, B i C

Kod produktu: 26540

Health Edco

2380,6 zł(1935,45 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Realistyczny zestaw trzech modeli piersi w różnych rozmiarach (A, B, C) zawierających zarówno guzki wyczuwalne palpacyjne jak i te niewyczuwalne, które są widoczne wyłącznie za pomocą latarki.

Opis produktu

3 mięk­kie modele piersi wyko­nane z mate­riału BIOLIKE 2, który naśla­duje praw­dziwą tkankę i posiada wyczu­walne pal­pa­cyj­nie guzki, które uczą, jak loka­li­zo­wać poten­cjalne nie­pra­wi­dło­wo­ści. Niewyczu­walne guzki modelu można zoba­czyć tylko za pomocą latarki, co pod­kre­śla zna­cze­nie mam­mo­gra­fii. Zestaw składa się z trzech modeli, które są zbli­żone do piersi o roz­mia­rze miseczki A, B i C. Model ten jest dosko­na­łym narzę­dziem do nauki samo­dziel­nego bada­nia piersi i pro­gra­mów samo­świa­do­mo­ści piersi. Dzięki róż­nym roz­mia­rom piersi szko­le­nie można dosto­so­wać do róż­nych kobiet.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– bada­nie pal­pa­cyjne piersi

Funk­cje­/ce­chy:

– zestaw skła­da­jący się z trzech modeli piersi o roz­mia­rze odpo­wia­da­ją­cym miseczce A, B i C

– skóra wyko­nana z reali­stycz­nego mate­riału BIOLIKE 2

– model zawiera wyczu­walne guzki jak i niewyczu­walne

– niewyczu­walne guzki są widoczne wyłącz­nie za pomocą latarki, co pod­kre­śla zna­cze­nie mam­mo­grafi

– dosko­nały do szko­le­nia BSE

– każdy z modeli jest umiesz­czony w dedy­ko­wa­nym pokrowcu

W zesta­wie:

– modele piersi o roz­mia­rach odpo­wia­da­ją­cych miseczce A, B i C

– etui dla każ­dej z piersi

– torba do prze­cho­wy­wa­nia

– latarka

Opcje:

  • SB52462 Model piersi do nauki samobada­nia (BSE) – jasna kar­na­cja skóry
  • SB52463 Model piersi do nauki samobada­nia (BSE) – ciemna kar­na­cja skóry
  • SB52464 Zestaw 2 modeli piersi do nauki samobada­nia (BSE) – jasna i ciemna kar­na­cja skóry
  • SB52461 Zestaw 3 modeli piersi do nauki samobada­nia (BSE) w roz­mia­rach A, B i C

Health Edco

Od ponad 50 lat Health Edco dostarcza najbardziej innowacyjne, nowatorskie i skuteczne narzędzia do edukacji zdrowotnej. Linia produktów obejmuje szeroki zakres podstawowych tematów zdrowotnych: odżywianie, cukrzyca, zdrowie serca, ciąża, tytoń, alkohol, narkotyki i wiele innych.