Zestaw do nauki szycia BOSS OB/ GYN

Kod produktu: BGSP-20

9270,35 zł(7536,87 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw do nauki szy­cia skła­da­jący się z tre­na­żera do szy­cia urazu kro­cza przy od 1-go od 4-go stop­nia PRT-20 oraz zestawu do tre­ningu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych BOSS BSP-20.

Opis produktu

Zestaw do nauki szy­cia skła­da­jący się z dwóch plat­form: tre­na­żera do szy­cia kro­cza PRT-20 oraz zestawu do tre­ningu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych BOSS BSP-20.

Tre­na­żer do szy­cia kro­cza jest jedy­nym mode­lem z miękką tkanką umoż­li­wia­ją­cym ćwi­cze­nie szy­cia urazu od 1-go do 4-go stop­nia. Reali­styczne odwzo­ro­wa­nie umoż­li­wia wyko­na­nie nacię­cie oraz szy­cie błony ślu­zo­wej pochwy, mię­śni oraz warstw pod­skór­nych.

Zestaw do tre­ningu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych składa się z wie­lo­funk­cyj­nej pod­stawy oraz zestawu pię­ciu tka­nek umoż­li­wiających tre­ning mię­dzy innymi ana­sto­mozy, szy­cia głę­bo­kiego oraz wią­za­nia węzłów pod napię­ciem.

W skład zestawu wchodzi:

Simulab

Simulab to amerykański producent trenażerów proceduralnych dedykowanych anestezjologii i medycynie ratunkowej. Głęboka znajomość procedur tworzących fundament na bazie, którego powstają, ciągłe ich doskonalenie i ulepszanie oraz bardzo wysoka jakość wykonania, najlepiej opisują osiągnięcia tego producenta.