Zestaw do treningu podstawowych umiejętności chirurgicznych BOSS

Kod produktu: BSP-20

Simulab

4201,07 zł(3415,5 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw do tre­ningu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych skła­da­jący się z wie­lo­funk­cyj­nej pod­stawy oraz zestawu pię­ciu tka­nek umoż­li­wia­ją­cych tre­ning mię­dzy innymi ana­sto­mozy, szy­cia głę­bo­kiego oraz wią­za­nia węzłów pod napię­ciem.

Opis produktu

Zestaw do tre­ningu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych BOSS jest wszech­stronną plat­formą stwo­rzoną do ćwi­cze­nia pod­sta­wo­wych i zaawan­so­wa­nych umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych. Plat­forma łączy wiele funk­cji, które umoż­li­wiają ćwi­cze­nie tech­nik obsługi instru­men­tów, szy­cia, iniek­cji i wią­za­nia węzłów. W zesta­wie znaj­dują się: tkanka umoż­li­wiająca wyko­ny­wa­nie iniek­cji, jelito grube umoż­li­wiające tre­ning szy­cia i wyko­na­nia ana­sto­mozy, wie­lo­war­stwowa tkanka, która składa się ze skóry, tłusz­czu pod­skór­nego, powięzi i tłusz­czu przedo­trzew­no­wego, tkanka do szy­cia posia­da­jąca ufor­mo­wane struk­tury o róż­nych kształ­tach i roz­mia­rach oraz tkanka ponadna­skór­kowa, zawie­ra­jąca skórę i tłuszcz pod­skórny. Ponadto zestaw zawiera pod­sta­wowy zestaw do szy­cia.

Łatwa w czysz­cze­niu plat­forma oraz ergo­no­miczne moduły spra­wiają, że jest to dosko­nałe narzę­dzie do budo­wa­nia umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • szy­cie od poziomu pod­sta­wo­wego do zaawan­so­wa­nego
 • szy­cie powierzchni skóry
 • szy­cie pod­skórne
 • wią­za­nie pod napię­ciem
 • wią­za­nie szwu w głębi rany
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji
 • trzy­ma­nie instru­men­tów
 • różne metody zamy­ka­nia ran
 • ana­sto­moza jelita

Funk­cje­/ce­chy

 • trwała, wie­lo­funk­cyjna plat­forma może być uży­walna z dowolną kom­bi­na­cją mate­ria­łów
 • ergo­no­miczna budowa wymu­sza pra­wi­dłowe usta­wie­nie rąk
 • plat­forma jest mała i prze­no­śna- ide­alne narzę­dzie do użytku w domu i w sali ćwi­cze­nio­wej
 • zapew­nia róż­no­rodne mate­riały tka­nek, które umoż­li­wiają ćwi­cze­nie pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych
 • zawiera prze­wody do wią­za­nia węzłów pod napię­ciem
 • zawiera hak do wią­za­nia węzłów
 • zawiera cylin­dryczną pod­stawę prze­zna­czoną do wią­za­nia węzłów oraz głę­bo­kiego szy­cia
 • plat­forma zawiera narzę­dzie do napi­na­nie tka­nek
 • plat­forma zawiera otwarte miej­sce z ela­stycz­nym moco­wa­niem tka­nek

W zesta­wie:

 • wie­lo­funk­cyjna plat­forma z przy­cze­pami do moco­wa­nia tka­nek
 • stu­dencki zestaw tka­nek (BTP-10): (BTP-10
  • tkanka ponadna­skór­kowa, zawie­ra­jąca skórę i tłuszcz pod­skórny, prze­zna­czona do ćwi­cze­nia szy­cia pod­skór­nego
  • wie­lo­war­stwowa tkanka- zawiera skórę tłuszcz pod­skórny, powięź i tłuszcz przedo­trzew­nowy, tkanka jest ide­alna do ćwi­cze­nia wie­lo­war­stwo­wej dysek­cji i szy­cia
  • tkanka prze­zna­czona do wyko­ny­wa­nia ini­ke­cji, posia­da­jąca reali­styczną skórę i chłonną gąbkę, które umoż­li­wają wie­lo­krotne uży­cie
  • tkanka do szy­cia posia­da­jąca ufor­mo­wane struk­tury o róż­nych kształ­tach i roz­mia­rach
  • tkanka symu­lu­jąca jelito grube prze­zna­czona do szy­cia i wyko­ny­wa­nia ana­sto­mozy
  • zestaw narzę­dzi do szy­cia (SIK-10)
  • płyta DVD z mate­ria­łami szko­le­nio­wymi z zakresu umie­jęt­no­ści chi­rur­gicz­nych (w j. angiel­skim)

Simulab

Simulab to amerykański producent trenażerów proceduralnych dedykowanych anestezjologii i medycynie ratunkowej. Głęboka znajomość procedur tworzących fundament na bazie, którego powstają, ciągłe ich doskonalenie i ulepszanie oraz bardzo wysoka jakość wykonania, najlepiej opisują osiągnięcia tego producenta.