Zestaw ran urazowych noworodka

Kod produktu: WK150.L

2024,15 zł(1645,65 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw ran zawiera rany symu­lu­jące naj­bar­dziej popu­larne typy zra­nień u nowo­rod­ków, włą­cza­jąc ugry­zie­nie, użą­dle­nie, zadra­pa­nie i guz. Zasto­so­wa­nie tych ran wyko­na­nych z sili­konu, pozwala na zwięk­sze­nie reali­zmu prze­pro­wa­dza­nych ćwi­czeń.

Opis produktu

Zestaw ran zawiera rany symu­lu­jące naj­bar­dziej popu­larne typy zra­nień u nowo­rod­ków, włą­cza­jąc ugry­zie­nie, użą­dle­nie, zadra­pa­nie i guz. Pozwa­lają one na zwięk­sze­nie reali­zmu prze­pro­wa­dza­nych ćwi­czeń. Zestaw zawiera 6 typów ran (krwiak głowy, ska­le­cze­nie, bli­zna po ska­le­cze­niu, ludz­kie ugry­zie­nie, zadra­pa­nia, uką­sze­nie komara). Rany wyko­nane z sili­konu dzięki czemu otrzy­mano więk­szy realizm niż przy ranach winy­lo­wych. Cha­rak­te­ry­zują się rów­nież dużą trwa­ło­ścią i wytrzy­ma­ło­ścią.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja ran u nowo­rodka

Funk­cje / cechy:

 • 7 ran w zesta­wie
 • 6 typów ran:

– krwiak głowy

– ska­le­cze­nie

– bli­zna po ska­le­cze­niu

– ludz­kie ugry­zie­nie

– zadra­pa­nia (2 sztuki)

– uką­sze­nie komara

 • wyko­nane ze spe­cjal­nie sfor­mu­ło­wa­nego sili­konu
 • trwałe i wytrzy­małe

W zesta­wie:

 • 7 ran
 • ręka­wiczki (1 para)
 • szpa­tułka lekar­ska (1 szt.)
 • śro­dek wią­żący A (1 szt)
 • śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • walizka

Ele­menty zuży­walne:

 • WK115 – śro­dek wią­żący A (1 szt), śro­dek wią­żący B (1 szt.)
 • ręka­wiczki (1 para)

Dostępne opcje:

 • WK150.L – Zestaw ran ura­zo­wych nowo­rodka o jasnej kar­na­cji skóry
 • WK150.M – Zestaw ran ura­zo­wych nowo­rodka o śnia­dej kar­na­cji skóry
 • WK150.D – Zestaw ran ura­zo­wych nowo­rodka o ciem­nej kar­na­cji skóry

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.