Symulator ciąży

Kod produktu: LM065

3708,45 zł(3015,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Kamizelka do symulowania osoby w ciąży. Obciążenie brzucha jest wykonane z cząstek żelaza, kamizelka została uszyta z bawełny.

 

Opis produktu

Kami­zelka do symu­lo­wa­nia kobiety w ciąży jest ide­alna do doświad­cze­nia życia i aktyw­no­ści kobiety w ciąży oraz do ucze­nia, jak jej pomóc. Jest to ide­alna narzę­dzie edu­ka­cyjne dla stu­den­tów kie­runku położ­nic­two, pie­lę­gniar­stwo, ratow­nic­two medyczne a także dla przy­szłych rodzi­ców.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– doświad­cza­nie życia i aktyw­no­ści kobiety w ciąży

Funk­cje­/ce­chy:

– kami­zelka została zapro­jek­to­wana, aby paso­wać na prze­ciętną kobietę o wzro­ście 155-165 cm, ale kami­zelkę może też zało­żyć męż­czy­zna o wzro­ście do 185 cm

– piko­wany mate­riał zasto­so­wany w kami­zelce umoż­li­wia bli­ski kon­takt z cia­łem

– regu­lo­wane zapię­cia pozwa­lają dosto­so­wać kami­zelkę do ćwi­czą­cych o róż­nych roz­mia­rach

– wysoki stan­dard bez­pie­czeń­stwa jest zapew­niony dzięki wypeł­nie­niu kami­zelki czą­stecz­kami żelaza i wor­kom do regu­la­cji cię­żaru zawie­ra­ją­cych czą­steczki żelaza

– obciąż­niki można regu­lo­wać i moco­wać za pomocą zapięć na rzepy, aby umoż­li­wić symu­la­cję ciąży w dru­gim i trze­cim try­me­strze

– kami­zelka została wyko­nana z bawełny (100%)

W zesta­wie:

– kami­zelka pozwa­lająca symu­lo­wać kobietę w ciąży

– cię­żarki z cząst­kami żelaza (3)

– torba do prze­cho­wy­wa­nia

Koken

Koken to japoński producent trenażerów o wyjątkowym realizmie doznań podczas wykonywania na nich ćwiczeń. Bardzo wysoka jakość oraz innowacyjność oferowanych przez Kokena produktów została wielokrotnie potwierdzona przez klientów na całym świecie.