Moduł nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej

Kod produktu: ANGIOTRANSPUNCT

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł sta­nowi narzę­dzie szko­le­niowe do nauki wyko­ny­wa­nia nakłuć prze­zprze­gro­do­wych. Pro­ce­dury można prze­pro­wa­dzać pod nad­zo­rem flu­oro­skopu i echo­kar­dio­grafu. Symu­la­cje uroz­ma­icają róż­no­rodne ana­to­mie oraz wystę­pu­jące w trak­cie zabiegu kom­pli­ka­cje.

Opis produktu

Moduł zapew­nia prak­tykę dostępu do lewego przed­sionka poprzez prze­grodę mię­dzy­przed­sion­kową (otwór owalny), przy uży­ciu popraw­nej i bez­piecz­nej tech­nik nakłu­cia pod nad­zo­rem flu­oro­skopu i echo­kar­dio­grafu. Pod­czas symu­la­cji wystę­pują zagra­ża­jące życiu kom­pli­ka­cje takie jak wysięk osier­dziowy czy nakłu­cie aorty. Ana­to­mie pacjen­tów róż­nią się zatoką wień­cową, pra­wym przed­sion­kiem i aortą oraz roz­mia­rem otworu owal­nego, sztyw­no­ścią i poło­że­niem.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • iden­ty­fi­ko­wa­nie otworu owal­nego za pomocą jed­nej z nastę­pu­ją­cych tech­nik:
 • HIS i pozy­cjo­no­wa­nie cew­ni­ków zatoki wień­co­wej (EP)
 • umiesz­cza­nie cew­nika pig­tail
 • napro­wa­dza­nie ultra­so­no­gra­ficzne za pomocą TEE (echo­kar­dio­gramu prze­zprze­ły­ko­wego) lub ICE (echo­kar­dio­gra­fia wewnątrz­ser­cowa)
 • bez­pieczne i poprawne umiesz­cza­nie cew­nika prze­zprze­gro­do­wego oraz orien­ta­cja wzglę­dem otworu owal­nego
 • ten­ting
 • wyko­ny­wa­nie nakłuć
 • umiesz­cza­nie kie­szonki trans­sep­tal­nej w lewym przed­sionku
 • wyświe­tla­nie ciśnie­nia wewnątrz­ser­co­wego w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia poło­że­nie igły
 • nauka podej­mo­wa­nych czyn­no­ści wyko­ny­wa­nych pod­czas wystą­pie­nia kom­pli­ka­cji

Funk­cje / cechy:

 • echo­kar­dio­gra­fia (UNIKALNE CECHY SIMBIONIX):
 • korzy­sta­nie z kli­nicz­nych uchwy­tów ICE umoż­li­wia tre­no­wa­nie pozy­cjo­no­wa­nia cew­nika ICE przy pomocy flu­oro­skopu oraz prze­glą­da­nie stan­dar­do­wego widoku w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • zapew­nia reali­styczną wizu­ali­za­cję struk­tur serca, urzą­dzeń prze­zprze­gro­do­wych i igły pod­czas pro­ce­dury
 • wstęp­nie usta­lony widok umoż­li­wia naukę ultra­so­no­gra­ficznej wizu­ali­za­cji struk­tur serca w stan­dar­do­wym widoku ICE/TEE
 • zawiera zaawan­so­wane funk­cje echa: kolory w sepii, widok prze­kroju poprzecz­nego, ozna­cze­nie komór i naczyń oraz zatrzy­my­wa­nie i szybki pod­gląd obrazu
 • samo­uczek
 • pro­wa­dzi ćwi­czą­cego przez pro­ce­du­ralne kroki symu­la­cji nakłuć prze­zprze­gro­do­wych korzy­sta­jąc z echo­kar­dio­gra­fii ICE
 • umoż­li­wia ćwi­cze­nie popraw­nych i bez­piecz­nych kro­ków pro­ce­dury samo­dziel­nie, tak jakby wykła­dowca stał obok, zawiera instruk­cję krok po kroku, obrazy pro­ce­dur kli­nicz­nych oraz wyświe­tlane na ekra­nie kolo­rowe pomoce wizu­alne

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.