SUSIE SIMON- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z odwzorowanymi stomiami

Kod produktu: S201.PK.L

7158,78 zł(5820,15 zł netto)

Brak w magazynie

Opis skrócony

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i tra­che­oto­mii. Reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wia wyko­na­nie płu­ka­nia i pobra­nia wymazu.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej prze­zna­czony do ćwi­czeń umie­jęt­no­ści z zakresu pie­lę­gniar­stwa. Dzięki rucho­mym sta­wom fan­tom można pozy­cjo­no­wać, sadzać na wózku inwa­lidz­kim czy też na fotelu gine­ko­lo­gicz­nym. Umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie typo­wych pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak cew­ni­ko­wa­nie, wyko­ny­wa­nie lewa­tywy czy ban­da­żo­wa­nie i pie­lę­gna­cja sto­mii i tra­che­oto­mii. Symu­lo­wany kanał uszny umoż­li­wia wpro­wa­dza­nie leków i iry­ga­cję. Fan­tom pozwala rów­nież na ćwi­cze­nie pro­ce­dur oftal­mo­lo­gicz­nych oraz utrzy­my­wa­nie higieny jamy ust­nej.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

 • kąpiel i ban­da­żo­wa­nie
 • cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego u kobiet i męż­czyzn (wymienne męskie narządy płciowe)
 • pie­lę­gna­cja jamy ust­nej
 • iry­ga­cja i zakra­pia­nie ucha
 • pie­lę­gna­cja kolosto­mii, ileosto­mii, sto­mii nadło­no­wej
 • kar­mie­nie poprzez zgłęb­nik (NG i OG) oraz odsy­sa­nie z żołądka
 • prze­pro­wa­dze­nie lewa­tywy
 • umiesz­cza­nie rurki tra­che­oto­mij­nej i jej pie­lę­gna­cja
 • iry­ga­cja pochwy oraz wyko­na­nie cyto­lo­gii
 • wyko­ny­wa­nie iniek­cji

Funk­cje­/ce­chy

 • fan­tom posiada miękką reali­styczną twarz, ręce, stopy, palce u rąk i stóp
 • moż­li­wość manu­al­nego otwie­ra­nia i zamy­ka­nia powiek;
 • moż­li­wość zakra­pia­nia oczu
 • moż­li­wość mycia i ban­da­żo­wa­nia koń­czyn oraz pal­ców u rąk i stóp (są odlane oddziel­nie)
 • górna i dolna pro­teza zębowa umoż­li­wia pie­lę­gna­cję jamy ist­nej
 • posiada wymienne męskie oraz żeń­skie geni­ta­lia
 • moż­li­wość umiesz­cza­nia fan­tomu w pozy­cji sie­dzą­cej i leżą­cej
 • reali­stycz­nie odwzo­ro­wane cewki moczo­wej oraz pęche­rza pozwala na zało­że­nie cew­nika
 • moż­li­wość zakra­pla­nia i iry­ga­cji kanału usznego
 • iry­ga­cja kolosto­mii i ileosto­mii
 • prze­pro­wa­dza­nie lewa­tywy oraz pro­ce­dur żołąd­kowo-jeli­to­wych
 • pie­lę­gna­cja wło­sów
 • iniek­cja domię­śniowa w mię­sień ramienny, czwo­ro­głowy oraz w górny obszar pośladka
 • pie­lę­gna­cja tra­che­oto­mii
 • umiesz­cza­nie rurki ust­nej i noso­wej
 • kar­mie­nie przez rurkę nosowo-żołąd­kową oraz ustno-żołąd­kową oraz odsy­sa­nie z żołądka
 • reali­styczna pochwa i szyjka macicy pozwa­lają na wyko­na­nie iry­ga­cji oraz pobra­nie wymazu
 • wewnętrzne zbior­niki zamy­kane są na zatrzask, co zapo­biega wypły­wom płynu

W zesta­wie:

 • fan­tom osoby doro­słej
 • wymienne męskie geni­ta­lia

Opcje

 • S201.PK. L- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z odwzo­ro­wa­nymi sto­miami- jasna kar­na­cja
 • S201.PK. M- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z odwzo­ro­wa­nymi sto­miami- śniada kar­na­cja
 • S201.PK. D- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z odwzo­ro­wa­nymi sto­miami- ciemna kar­na­cja
 • S201.PK. 250.L- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z odwzo­ro­wa­nymi sto­miami i pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– jasna kar­na­cja
 • S201.PK. 250.M- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z odwzo­ro­wa­nymi sto­miami i pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– śniada kar­na­cja
 • S201.PK. 250.D- SUSIE SIMON- fan­tom pie­lę­gna­cyjny osoby doro­słej z odwzo­ro­wa­nymi sto­miami i pomia­rem ciśnie­nia z OMNI2– ciemna kar­na­cja
 • S201.803R. MIV- Zaawan­so­wane ramię do nauki iniek­cji dożyl­nej, domię­śnio­wej oraz pod­skór­nej
 • S201.803.R. IV- Wszech­stronne ramię do iniek­cji śród­skór­nej, domię­śnio­wej i dożyl­nej
 • S201.989L- Ramię do nauki pomiaru ciśnie­nia krwi z sys­te­mem OMNI
 • S201.807– dedy­ko­wana nylo­nowa torba
 • S201.848– skóra klatki pier­sio­wej i ste­to­skop do osłu­chi­wa­nia tonów serca i dźwię­ków płuc
 • S201.980– kikut po ampu­ta­cji
 • S201.764– zestaw dwóch odle­żyn w oko­licy kości krzy­żo­wej
 • S201.756– stopa cukrzy­cowa (z owrzo­dze­niami)

Ele­menty zuży­walne:

 • S201.857.1– wkładka do iniek­cji domię­śnio­wych (ramię)
 • S201.857.3 (pośla­dek)

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.