Zaawansowany symulator porodowy w zestawie z symulatorem noworodka

Kod produktu: S575.100.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawan­so­wany, bez­prze­wo­dowy symu­la­tor kobiety doro­słej w zesta­wie z nowo­rod­kiem uro­dzo­nym około 40 tygo­dnia ciąży. Dzięki obec­no­ści nowo­rodka prze­pro­wa­dzana symu­la­cja może być kon­ty­nu­owana po zakoń­czo­nym poro­dzie. Zestaw prze­zna­czony jest do szko­leń leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i położ­nych oraz ratow­ni­ków. Kon­tro­lo­wany jest za pomocą kom­pu­te­ra­/ta­bletu instruk­tora. Symu­la­tory odwzo­ro­wują cechy ciała ludz­kiego, takie jak wygląd, wzrost oraz ruchome stawy. Są w pełni mobilne, mogą pra­co­wać na zasi­la­niu bate­ryj­nym bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia na czas ćwi­czeń zewnętrz­nych kom­pre­so­rów, zbior­ni­ków gazu, czy przej­śció­wek i czuj­ni­ków. Umoż­li­wiają wyko­ny­wa­nie wielu zaawan­so­wa­nych badań dia­gno­stycz­nych m.in. pomiar nasy­ce­nia krwi tle­nem przy uży­ciu praw­dzi­wych mier­ni­ków oraz pomiar ciśnie­nia przy uży­ciu kli­nicz­nego ciśnie­nio­mie­rza.

NOELLE S574.100.PK.L oraz Newborn Tory S2210

Opis produktu

Symu­la­tor kobiety doro­słej posiada sze­reg zaawan­so­wa­nych funk­cji, m.in. mru­ga­jące powieki o regu­lo­wa­nej czę­sto­tli­wo­ści, roz­sze­rza­nie i zwę­ża­nie źre­nic o regu­lo­wa­nym cza­sie reak­cji oraz auto­ma­tyczna reak­cja źre­nic na świa­tło. Ponadto posiada wkład do rekon­struk­cji epi­sio­to­mii, który może być wie­lo­krot­nie zszy­wany, oraz 3 wkładki przed­sta­wia­jące różne rodzaje nacięć. Ponadto symu­la­cja obej­muje tre­ning manew­rów położ­ni­czych Leopolda, ćwi­cze­nie znie­czu­le­nia zewną­trzo­po­no­wego na rdze­niu krę­go­wym oraz ćwi­cze­nie cię­cia cesar­skiego z wyko­rzy­sta­niem praw­dzi­wych narzę­dzi chi­rur­gicz­nych. Poród można roz­po­cząć w wielu róż­nych pozy­cjach (ROA, LOA, LOP oraz ROP). Płód scho­dzi tylko pod­czas skur­czu macicy, a jego główka ugina się pod­czas prze­miesz­cza­nia w kanale poro­do­wym. Dostępne są dwa modele płodu, jeden w pozy­cji głów­ko­wej, drugi w pozy­cji mied­ni­co­wej. Co wię­cej moduł do ćwi­czeń pal­pa­cyj­nych zawiera worek owo­dniowy zapew­nia­jący reali­styczne odczu­cia. Nowo­ro­dek posiada reali­styczną pępo­winę, połą­cze­nie szyi, ramion, bio­der, kolan, łokci oraz deli­katną skórę na całym ciele, bez­sz­wowy kor­pus i pokryte skórą stawy koń­czyn Wypo­sa­żony jest w opcję defi­nio­wa­nia nowych leków i reak­cji na ich poda­wa­nie. Reaguje w spo­sób natu­ralny na wyko­ny­wane czyn­no­ści. Nad­mierne odchy­le­nie głowy w tył skut­kuje zamknię­ciem dróg odde­cho­wych z zalo­go­wa­niem infor­ma­cji do dzien­nika zda­rzeń. Posiada sze­roki wachlarz dostę­pów naczy­nio­wych m. in. dostęp IV na lewej nodze. Ponadto wypo­sa­żony jest w czuj­nik wyko­na­nia pomiaru tem­pe­ra­tury. A to wszystko pod czuj­nym okiem moni­to­rów para­me­trów życio­wych matki oraz moni­tora FHT, które mogą być widoczne w tym samym cza­sie. Pra­wi­dłową dia­gno­stykę wspie­rają dodat­kowo dostępna pro­gra­mo­walna linia FHR oraz linia bazy FHR.

Chcesz uzyskać więcej informacji o symulatorze noworodka kliknij TUTAJ: https://www.gaumard.com/tory

Chcesz uzyskać więcej informacji o symulatorze porodowym kliknij TUTAJ: https://www.gaumard.com/s574-100

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.