Trenażer do nauki iniekcji dożylnej

Kod produktu: BT-CSIV 2-G

BT inc.

4428,00 zł(3600,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Ramię do nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji dożyl­nych ze skórą, naskór­kiem, żyłami oraz tłusz­czem pod­skór­nym w jed­nym, łatwym do wymiany ele­men­cie. Tre­na­żer posiada dostęp do żyły odłok­cio­wej, odpro­mie­nio­wej oraz żyły pośrod­ko­wej. Krew jest roz­pro­wa­dzana w sys­te­mie żył gra­wi­ta­cyj­nie.

Opis produktu

Ramię osoby doro­słej prze­zna­czone do nauki wyko­ny­wa­nia iniek­cji dożyl­nej. Dzięki umiesz­cze­niu żył, skóry, naskórka i war­stwy tłusz­czu pod­skór­nego w jed­nym ele­men­cie wymiana ele­mentu jest bar­dzo pro­sta. War­stwa tłusz­czu pod­skór­nego zwięk­sza realizm wyko­ny­wa­nej iniek­cji. Pod­czas prze­bi­cia żyły igłą nastę­puje jest reali­styczny wypływ krwi. Prze­pływ krwi gene­ro­wany jest gra­wi­ta­cyj­nie.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

 • wyko­na­nie ini­ke­cji dożyl­nej

Funk­cje­/ce­chy

 • żyły, skóra, naskó­rek i war­stwa tłusz­czu pod­skór­nego umiesz­czone są w jed­nej wkładce
 • dostęp do żyły odłok­cio­wej, odpro­mie­nio­wej oraz żyły pośrod­ko­wej
 • łatwość mon­tażu i wymiany wkładki
 • reali­styczny moment prze­bi­cia igły dzięki trzy­war­stwo­wej struk­tu­rze wkładki
 • prze­pływ krwi gene­ro­wany gra­wi­ta­cyj­nie

W zesta­wie:

 • pra­wie ramię osoby doro­słej
 • wkładka zawie­ra­ją­cej skórę żyły i war­stwę pod­skórną
 • symu­lo­wana krew
 • rezer­wuar na krew
 • torba trans­por­towa
 • pod­stawka pod rękę
 • wie­szak na rezer­wuar na krew

Ele­menty zuży­walne:

 • CSIV2-PAD (2)– wymienna wkładka zawie­ra­jąca żyły (2 sztuki)

Opcje:

•        BT CSIV 1-G- Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z żyłami grzbietowymi dłoni

•        BT CSIV 2-G- Trenażer do nauki iniekcji dożylnej

•        BT CSIV 1- Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi i dostępem do żył grzbietowych dłoni

•        BT CSIV 2- Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi

•        BT CSIV-I Pediatryczny trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi

BT inc.

BT inc. to koreański producent trenażerów oferujący bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ich unikalne produkty łączą wysoką jakość z wyjątkowym stopniem zaawansowania technologicznego.